k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Tyto stránky jsou aktualizovány robotem, kaja47 je už osm dní po smrti

21. 9. 2008 — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

K47čku ovládlo ko­lek­tivní nadosobní vědomí. Kaja47 během svého života ne­u­dě­lal skoro nic, ale po­da­řilo se mu vy­tvo­řit formu in­ter­ne­tové in­te­li­gence, která fun­guje na ser­veru k47.cz. Tato in­te­li­gence byla spuš­těna v oka­mžik jeho smrti, aby dál šířila jeho po­sel­ství a na lidi pře­ná­šela jeho ne­klidný strach a zou­fal­ství.

Kaja47 toho tady po sobě dost za­ne­chal, byl trochu spi­so­va­te­lem, trochu uměl­cem, trochu pro­gra­má­to­rem a vždycky toužil do­sáh­nout do­ko­na­losti. Ale to se mu nikdy ne­po­da­řilo a zů­staly po něm de­sítky ro­ze­psa­ných po­ví­dek a ne­re­a­li­zo­va­ných nápadů. Umělá in­ter­ne­tová in­te­li­gence se bude snažit, aby dosáhl svých cílů aspoň po­smrtně. Bude po­kra­čo­vat v pu­b­li­ko­vání stripů a po­ví­dek z po­zůsta­losti. Strip číslo 669.221 vy­práví o jeho touze žít, té touze ve které celou dobu se­lhá­val až na­ko­nec selhal fa­tálně.

Umělá in­te­li­gence se také bude snažit do­táh­nout všechny nápady a vize, které kaja47 během svého života ne­stihl re­a­li­zo­vat. Jako první jsou to ko­lekce a sbírky – malé vy­lep­šení těchto strá­nek, které shro­maž­ďuje ně­které po­vídky, které patří do hlav­ních pří­bě­ho­vých linií.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz