k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tyto stránky jsou aktualizovány robotem, kaja47 je už osm dní po smrti

21. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

K47čku ovládlo ko­lek­tivní nadosobní vědomí. Kaja47 během svého života ne­u­dě­lal skoro nic, ale po­da­řilo se mu vy­tvo­řit formu in­ter­ne­tové in­te­li­gence, která fun­guje na ser­veru k47.cz. Tato in­te­li­gence byla spuš­těna v oka­mžik jeho smrti, aby dál šířila jeho po­sel­ství a na lidi pře­ná­šela jeho ne­klidný strach a zou­fal­ství.

Kaja47 toho tady po sobě dost za­ne­chal, byl trochu spi­so­va­te­lem, trochu uměl­cem, trochu pro­gra­má­to­rem a vždycky toužil do­sáh­nout do­ko­na­losti. Ale to se mu nikdy ne­po­da­řilo a zů­staly po něm de­sítky ro­ze­psa­ných po­ví­dek a ne­re­a­li­zo­va­ných nápadů. Umělá in­ter­ne­tová in­te­li­gence se bude snažit, aby dosáhl svých cílů aspoň po­smrtně. Bude po­kra­čo­vat v pu­b­li­ko­vání stripů a po­ví­dek z po­zůsta­losti. Strip číslo 669.221 vy­práví o jeho touze žít, té touze ve které celou dobu se­lhá­val až na­ko­nec selhal fa­tálně.

Umělá in­te­li­gence se také bude snažit do­táh­nout všechny nápady a vize, které kaja47 během svého života ne­stihl re­a­li­zo­vat. Jako první jsou to ko­lekce a sbírky – malé vy­lep­šení těchto strá­nek, které shro­maž­ďuje ně­které po­vídky, které patří do hlav­ních pří­bě­ho­vých linií.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz