k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Třicet tisíc dnů novoroční kocoviny

31. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

30k dnů je při­bližně 82 let. Tak ta­ko­vou­hle ko­co­vinu bych nikomu nepřál.

Nicméně nadpis na­zna­čuje, že jsem na k47čku hodil novou po­vídku, která se právě jme­nuje Třicet tisíc dnů ko­co­viny.

Co bych vám po­ví­dal. Už ně­ja­kou dobu jsem chtěl napsat něco malého a rych­lého, co by nebylo po­kra­čo­vá­ním a zá­ro­veň, jsem chtěl zhmot­nit cha­o­tické záblesky, které mě na­pa­daly hlavně během čtení Ques­ti­o­na­ble Con­tent. Byly to jenom ne­sou­vislé útržky a tak jejich po­spo­jo­vá­ním do Tři­ceti tisíc dnů ko­co­viny vznikla koláž na­rá­žek a po­střehů z to­ta­lit­ního světa, který dusí sám sebe (kri­tika sou­čas­nosti při­lo­žena a jemně za­kó­do­vána pomocí RSA). Všechno to tak nějak spo­jují hlavní po­stavy – be­ze­jmenný hrdina a Ježíš K.N., který pašuje drogy a mluví slan­gem Me­cha­nic­kého po­me­ranče. Oba se ztrácí a tápou v tom ab­surd­ním světě, který se jednak mění na le­do­vou pus­tinu, je oku­po­ván spřá­te­le­nou ar­má­dou, pa­ra­ly­zo­vaný kri­mi­na­li­tou, ne­smy­sl­nou by­ro­kra­cií a zákony mi­ni­ma­li­zu­jící svo­bodu.

Trochu Kafka, trochu Orwell, trochu Burrou­ghs, trochu sku­teč­nost.

Konec slov prostě si Třicet tisíc dnů ko­co­viny pře­čtěte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz