k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tři minuty filosofie po každém jídle

26. 9. 2014 (před 7 lety) — k47 (CC by)

Musím se při­znat k jedné věci: To nej­lepší, co jsem za ně­ko­lik po­sled­ních měsíců ob­je­vil na You­Tube je bez nejmen­ších po­chyb­ností série Three Minute Phi­lo­so­phy. Aus­tra­lan, který ji tvoří, v každém videu, osvětlí fi­lo­so­fii, práci a život jed­noho z nej­vět­ších mys­li­telů od doby starého Řecka až do no­vo­věku. A to všechno jen za pomoci dechbe­rou­cích ilu­strací v MS Paint.

Na výběr je Aris­totle, Py­tha­go­ras, Thomas Aqui­nas, Rene De­s­car­tes, Ga­li­leo, John Locke, David Hume, Im­ma­nuel Kant, Plato, He­rac­li­tus a Par­me­ni­des, Em­pe­docles, Epicu­rus a Zeno a v závěsu pak tohle.

Pokud po­tře­bu­jete uklid­nit a za­po­me­nout na exis­ten­ci­ální děs vy­vo­laný Lo­vecraf­tem z před­mi­nula nebo De­s­car­to­vým me­to­do­lo­gic­kým skep­ti­cis­mem, můžete na­la­dit Spoken Verse pro trochu poezie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz