k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Touha křičet

7. 3. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Minule jsem se tady na­pa­ro­val a ohla­šo­val veliké změny, které, když už ne­při­jdou zítra, tak při­jdou nej­poz­ději po­zítří. Sa­mo­zřejmě jsem lhal.

Nejde o to, že bych se o nic ne­sna­žil; pro­gra­muji ur­či­tou apli­kaci, která by měla po­ten­ciál na­hra­dit sou­čas­nou K47čku a na­bí­zela by mnohem širší funkce, než ta sou­časná, ale…

Všechno má po­cho­pi­telně nějaké to svoje „ale“. Jde o to, že by to za á) dalo spoustu práce a za bé) ztra­til bych svo­bodu a musel bych chaos spou­tat do ně­ja­kého sys­tému. V pod­pa­lubí strá­nek je šílený amal­gán vzá­jem­ných odkazů, které bych musel nějak pře­kon­ver­to­vat (což by sice šlo nějak zau­to­ma­ti­zo­vat, ale pořád by to byla facha ja­xsviň). Taky jde po­cho­pi­telně o ten řízený chaos, který nijak ne­o­me­zuje a umož­ňuje růst všemi směry; ten řízený chaos, který by snad ani nešel nějak ša­b­lo­no­vat a na­pa­so­vat ho do ně­ja­kých man­ti­nelů. Navíc jedno staré pro­gra­má­tor­ské pří­sloví říká Když to fun­guje, tak to neměň.

Takže teď jsem uvedl věci na pravou míru & teď je čas na nějaké po­řádné změny & no­vinky & další nové & za­ru­čeně krásné věci.

Po­pravdě řečeno se mi tu na­ku­mu­lo­valo docela dost no­vi­nek, které je třeba na­dáv­ko­vat a vy­pus­tit do cha­o­tic­kých a ne­bez­peč­ných vod in­ter­netu. Tak na­pří­klad jsem mírně ak­tu­a­li­zo­val článek o sku­pině Ma­chi­nae supre­macy, aby ob­sa­ho­val zmínku o novém čle­novi a novém albu Overworld, které ačkoli ofi­ci­álně vyšlo 13.února, na torrenty uniklo o ně­ko­lik dnů dříve. Je to dobré album, ale Ma­chi­nae se od vydání RE­DE­E­MERa od­chý­lili od svého kurzu a album nezní ani tak moc SID-me­ta­lově, ale tak nějak SID-rockově. Je tam ně­ko­lik vý­bor­ných skla­deb, ale kdy­bych tohle slyšel před lety, asi bych si Ma­chi­nae supre­macy tolik ne­za­mi­lo­val. Možná bych o tom albu mohl napsat víc řádků. Ještě uvi­díme…

Další věc na pořadu dne je sku­teč­nost, že jsem napsal al­ter­na­tivní ti­tulky ke všem stri­pům po­čí­naje číslem 669.001 až po nej­no­vější 669.141, které by se dalo nej­lépe popsat jako middle-night crisis. Nechci se příliš chvá­lit, ale tyhle ko­men­táře dodají ně­kte­rým už exis­tu­jí­cím stri­pům úplně nový náboj a trochu cracku do žil. Na­pří­klad strip 669.67 dostal úplně novou di­menzi.

A pak mě také sa­mo­zřejmě pře­kva­pil Mor­fion, člověk, který mi z dál­ného Slo­ven­ska po­sí­lal svoje texty a já je mi­le­rád pu­b­li­ko­val. Na­po­sledy se tady pro­je­vil jako autor 8. srpna 2006 (To už je 1 rok a 7 měsíců! Všichni stár­neme. Už máte na­psa­nou závěť? Je dobré být při­pra­ven.) a od té doby za­vládlo téměř do­ko­nalé ra­di­ové ticho. Ale právě teď mi poslal věc, která se jme­nuje So­do­mic and Ho­lot­rope fas­ci­nation, ale na tu bude čas až příště. Těšte se.

A na úplný konec budu ještě chvíli ne­jasně mlžit. Něco totiž plá­nuji, něco vět­šího. Zatím ani přesně nevím, jak se to bude jme­no­vat, ale kaž­do­pádně to někdy bude a bude to stát za to. Že to myslím vážně snad do­ka­zuje sku­teč­nost, že jsem začal dlouze pře­mýš­let o názvu, re­klamě, cílové sku­pině, obsahu & formě. Mlhu na toto téma jsem také na­fou­kal do blogu, ale ani tam se ne­do­zvíte zhola nic kon­krét­ního, snad jenom, že je to ma­te­ri­a­li­zace mojí touhy křičet.

PS: až někde (s nej­větší prav­dě­po­dob­ností na FELu) uvi­díte bílé desky s velkým ná­pi­sem K47, tak vězte, že uvnitř to je!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz