k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tohle píše život

18. 7. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Včera jsem sli­bo­val po­vídku a je­li­kož někdy svoje sliby do­konce i plním, tak dneska tu máme Abs – nejabsurd­nější příběh všech dob na­psaný podle sku­teč­ných udá­lostí. Dů­le­žitá, je ta část podle sku­teč­ných udá­lostí, pro­tože text se točí kolem lidí z 371 (foto) tedy hlavně mě (na fotce vpravo), bráchy, Mar­tinaHel­bi­ona. A právě my čtyři od­jíž­díme na ví­ken­do­vou agháno-piknik-akci-fo­tičku, kde bude (možná) na­psána další ka­pi­tola Absu.

Minule jsem se za­po­mněl zmínit, že jsem trochu vy­šper­ko­val knihu ná­vštěv. Doteď se lidem, kteří ne­po­u­ží­vají Gra­va­tary nebo ne­za­dali svůj gra­va­ta­ro­vatý mail, uka­zo­vala vedle jejich pří­spěvku stan­dardní modrá ikonka s logem gra­va­taru, což mi ne­při­šlo nijak es­te­tické. Z toho důvodu jsem sedl ke svému-ob­lí­be­nému-gra­fik­cému-edi­toru™ a vy­ro­bil vlastní sadu de­fault­ních ikonek, z nichž se vždycky ná­hodně vybere jeden ob­rá­zek a při­lepí se ke kaž­dému nej­ne­gra­va­ta­ro­va­těj­šímu pří­spěvku.

A aby bylo vy­pl­kání kom­pletní, musím říct, že jsem si uvě­do­mil, že brzo budu mít na­ro­ze­niny. Ale nikdy bych ne­při­šel, kdyby mi z Eiffel optic ne­při­šel dár­kový šek na 500,- právě kvůli tomu, že budu mít za chvíli na­ro­ze­niny. No jo už je to tak. V úterý mi bude 21 (dary po­sí­lejte vý­hradně mailem).
Mi­mo­cho­dem: kolik let bylo hr­di­novi z Ano­ma­lo­ca­ris de­t­ri­men­tum? Po­dob­nost-čistě-ná­hodná!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz