k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

-> tímto směrem opusťte letadlo

9. 4. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Je tu horká no­vinka, přá­telé! Vím, že ko­mu­ni­kace a sdě­lo­vání názorů na každé šust­nutí ve světě (a ab­so­lutní cen­zura těchto snah) jsou dů­le­žité pilíře online světa a proto jsem opět zpro­voznil mož­nost ko­men­to­vání všech pří­spěvků tady na k47čce. Tato funkce už před ně­ja­kou dobou fun­go­vala a teh­dejší čte­náři tady za­ne­chali nějaké ty pří­spěvky. Tyto ar­te­fakty dáv­ných dob a slovní fo­si­lie jsem sa­mo­zřejmě vy­lo­vil a na­le­pil do da­ta­báze, ať máme s čím star­to­vat.

A abych nebyl nařčen z toho, že mezi davy šířím příliš nad­šení, zve­řej­ním strip ze staré várky 669.147, který je vý­hradně o smrti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz