k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tiché šílenství

13. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po Chrome manii přišla další vlna ší­len­ství – mnohem tišší a ne­ná­pad­nější (aspoň pro mě) – kolem obřího urych­lo­vače LHC. O even­tu­a­litě vzniku černé díry za­va­dil Apple Geek liteXKCD, což už něco zna­mená. Celou touto vlnou se nesou slova: „to se ne­stane“, přesto se všichni třesou stra­chem jenom při po­myš­lení na oka­mžitý zánik celé slu­neční sou­stavy.

Napadá mě, že jiné in­te­li­gentní formy života ve vesmíru nejsou, pro­tože třeba udě­lali stej­nou chybu jako my: po­sta­vili LHC a rozfofro­vali to na plné otáčky.

No nic. Chmury z mož­ného konce světa stra­nou, teď jsou tady nové chmury z ne­od­vrat­ného konce světa v podání mo­derní kos­mo­lo­gie: 669.210.

To­muhle se nedá smát. Mo­derní kos­mo­lo­gie je nejdě­si­vější horor sou­čas­nosti vedle kte­rého peklo vypadá jako zá­bavní park s mnoha atrak­cemi.

Tak to bychom měli pe­si­mis­mus a strach, teď nějaké tech­nické změny: pa­tička strá­nek a pár dal­ších věcí se od ny­nějška kešuje, což by mělo trochu od­leh­čit ser­veru a po­tažmo i zrych­lit na­čí­tání strá­nek. Ještě zbývá do­dě­lat ke­šo­vání u ně­ko­lika věcí, které se má­lo­kdy mění a jsou po­měrně da­ta­bá­zově ná­ročné (se­znamy článků, seznam stripů atd.) ale to příště.


PS: Zase dělám na 2084 a vypadá to, že se počet dílů zvětší o jeden.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz