k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS

19. 6. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Asi takhle: minule zve­řej­něný článek o stand-up ko­mi­cích jsem měl ro­ze­psaný snad půl roku. Jenom říkám. Ně­které věci můžou trvat za­tra­ceně dlouho aniž by k tomu byl nějaký pádný důvod.

Ale to teď nechme stra­nou. Na­shro­máž­dilo se tu ně­ko­lik věcí, které jsou hodny zmínky.

Tak předně: In­ter­nety na mě vy­pli­vly trai­ler Por­talu 2 spolu s jeho ukáz­kami na le­tošní E3. Takže tady to je: 1. část, 2. část, a 3. část. Musím říct, že zde­vas­to­vané, ale samo-opra­vu­jící se la­bo­ra­toře Aper­ture Science vy­pa­dají za­tra­ceně lákavě. Co dodat? Snad jenom, že se těším, až to v roce 2011 vyjde.


Pak jsem taky v Perlu napsal jed­no­du­chý skript pro hro­madné sta­ho­vání mangy z one­manga.com1000manga.com. Hodil jsem to na github. Takže kdyby měl někdo zájem… K chodu po­ža­duje jenom Perl 5, vše­mocný curl a prav­dě­po­dobně taky Linux. Tím jsem omezil cí­lo­vou sku­pina na cirka 4 a půl člo­věka. Pěkné.

A musím říct, že Perl je za­tra­ceně divnej jazyk, amé­bický sle­pe­nec vše­mož­ných kon­ceptů a pří­stupů, který se mi příliš nelíbí, ale jednu věc zvládá na­prosto bri­lantně – re­gu­lární výrazy. To se musí nechat.

Když už jsem v tom, musím zmínit tenhle zdi­vo­čelý hack, kterak od PHP 5.2 dostat get_cal­ling_class() a late static bin­ding. Aneb když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou. Koho ne­za­jí­mají tyhle věci kolem pro­gra­mo­vání mohl teď klidně vy­pnout a o nic by ne­při­šel.


Co se pro­za­ické tvorby a při­leh­lých ob­lastí týče, mám teď v hlavě nápady na dvě po­vídky. O jednom jsem se už zmi­ňo­val a nebudu se zby­tečně opa­ko­vat. Další mě napadl během filmu. Když jsem se díval na Zom­bie­land, dostal jsem na­jed­nou straš­nou chuť napsat ně­ja­kou post-apo zombie-akci, pokud možno se vy­hnout všem klišé, zbavit se ja­ké­koli love-story linky a vy­lí­čit příběh čtyř bláznů, kteří se snaží přežít ve světě, se kterým to jde ne­od­vratně do háje. Je to jeden z ta­ko­vých těch vel­kých nápadů, kte­rých se nedá zbavit. Něco z toho na­ko­nec vzejde, to se ne­bojte.


Ještě jednu otá­zečku. Ně­ja­kou dobu jsem tady na k47čce měl ak­tivní fa­ce­boo­kov­ské like tla­čítko. Pa­ra­doxně jsem si v opeře na­sta­vil, aby bylo blo­ko­váno, takže jsem ho sám skoro nikdy ne­vi­děl. A proto se ptám: klikl na to někdy někdo? Neje­nom tady, ale i na ostat­ních in­ter­ne­tech?


A na­ko­nec 2 stripy jako za sta­rých časů: 669.317669.318 zase o mně a mém dávno ztra­ce­ném iden­tic­kém dvoj­četi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz