k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

The cake is a lie! #2

31. 5. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnešní tech­no­lo­gický update se opírá o dva stě­žejní před­po­klady: 1) Ko­mu­ni­kace je dů­le­žitá a 2) lidé chtějí něco hod­no­tit.

Na zá­kladě těchto po­stu­látů a touhy zase něco na­pro­gra­mo­vat jsem zpro­voznil hod­no­cení článků. Takže teď je možné nejen úplně všechno ko­men­to­vat a lin­ko­vat do lin­ko­va­cích služeb, ale ohod­no­tit na bodové stup­nici od jedné do pěti bodů, při­čemž čím více bodů, tím lépe.

Pak jsem taky naim­por­to­val pří­spěvky ze staré knihy ná­vštěv, takže teď tu máme všechny ko­menty (které se za­cho­valy) od roku 2005 do sou­čas­nosti. S touhle po­měrně za­jí­ma­vou ro­šá­dou a kon­verzí ex­por­to­va­ných dat na SQL mi po­mohla moje nová láska – skrip­to­vací jazyk Ruby. Taky mě na­padlo, že bych mohl nějaké inhouse skripty a pro­grámky, které dělají mé dny krás­něj­šími, zve­řej­nit, ať z nich mají užitek i jiní. Mrknu se, co by se mohlo hodit a pak snad příště…

A aby se ne­řeklo, tak sem fláknu taky strip číslo 669.155, který je určen pro znalce Por­talu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz