k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Testament Larryho Walla

3. 5. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska to odnese strip číslo 669.269. Kdo po­chopí pointu, do­stane pytel buráků a kdo se za­směje a podá o tom pře­svěd­čivý důkaz, do­stane navíc sou­kromé le­ta­dlo. 669.269 se točí kolem Larryho Walla tvůrce skrip­to­va­cího jazyka Perl, což je mi­mo­cho­dem opravdu po­zo­ru­hodný jazyk. Sám jsem neměl odvahu v něm něco na­pro­gra­mo­vat (nebo spíš nebylo co), ale viděl jsem nějaké perl-zdro­jáky a to bylo něco super & říkal jsem si, proč není něco ta­ko­vého běžné i v ostat­ních ja­zy­cích. Na­pří­klad: při­řa­zení ně­ko­lika ře­tězců na­le­ze­ných re­gu­lár­ním vý­ra­zem do ně­ko­lika pro­měn­ných v jednom řádku kódu – stručné & pře­hledné.

Navíc je v Perlu na­psaná knihovna Me­cha­nize.


Četli jste A Dec­la­ration of the In­de­pen­dence of Cyber­space. Jestli ne, pak to do­žeňte, pro­tože je to velice za­jí­mavé (a krátké) čtení.

Ukázka:

You are terri­fied of your own chil­dren, since they are na­ti­ves in a world where you will always be im­mi­grants. Be­cause you fear them, you en­trust your bu­reau­cra­cies with the paren­tal re­spon­si­bi­li­ties you are too co­war­dly to con­front your­sel­ves.

In our world, wha­te­ver the human mind may create can be re­pro­du­ced and dis­tri­bu­ted in­fi­ni­tely at no cost. The global con­veyance of thou­ght no longer requi­res your fac­to­ries to ac­com­plish.

Já sou­hla­sím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz