k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Terminalita se rozjíždí

20. 9. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nedá se svítit přá­telé, utr­pení už není možno déle pro­dlu­žo­vat. Musí se to stát teď hned a musí se to stát rychle.

Mluvím o Ter­mi­na­litě, roz­sáhlé po­vídce, kterou píšu po­sled­ních sedm měsíců, hodně pro mě zna­mená a chci, aby byla do­ko­nalá. Je to velký osobní příběh ší­len­ství a pokusu o útěk, který jsem psal z velké části pod vlivem al­ko­holu a za­čí­na­jící du­ševní cho­roby. Tvorba Ter­mi­na­lity byla a i nadále je utr­pení, ale já ho pod­stu­puji rád a ani vlastně nevím proč. Je to šílený příběh, něco jako kdyby se Aryt­mie po­su­nula do sou­čas­nosti a všechna ta zvěr­stva a ha­lu­ci­nační dob­ro­druž­ství se děla tady a teď. Ale zpo­čátku to tak ne­vy­padá a všechno star­tuje velice pomalu a ne­ná­padně. Konec konců, pře­svědčte se sami: dneska pu­b­li­kuji první stří­pek Ter­mi­na­lity s podti­tu­lem Ruby

Ter­mi­na­lita volně na­va­zuje na po­vídky Někdo se díváStal­ker číslo 47, ale není nutné je znát. Tvoří jenom pozadí, to co se stalo kdysi dávno, ale pro­tože je všechno pro­po­jeno se vším, mají i tyhle dávné po­vídky svůj význam. Zatím pu­b­li­kuji jenom tenhle malý kousek, pro­tože jsem začal dělat změny na sa­mot­ném za­čátku o kousek dál a zby­tečné a bez­vý­znamné pasáže na­jed­nou do­stá­vají zcela zá­sadní význam. Jak jsem říkal: všechno je pro­po­jené se vším. Další části (po­dobné délky) budou ná­sle­do­vat.

PS: Na­pište do ko­men­tářů, co si o po­vídce mys­líte, na­pište svůj názor, dojmy, kri­tiku, cokoli, je to pro mě velice dů­le­žité.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz