k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Temné vody fanartu 3

17. 9. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na za­čá­tek si dáme strip (proč ne?): 669.118. Víte u stripů je jeden velký pro­blém: je­li­kož mám ten­denci o každé zdejší no­vince napsat ně­ko­lik slov, píšu to i ke kaž­dému novému stripu a pro­tože jsem jich uvedl skoro sto dvacet, dělá mi trochu pro­blémy vy­mýš­let stále nové a ori­gi­nální úvody. Ono to vůbec není lehký a nej­ro­zum­nější by bylo zcela re­zig­no­vat, ale to bych ne­do­pus­til. Takže za­tněte zuby, za­čí­náme. (BTW: číslo 669.118 je o ide­ál­ním za­měst­nání, takže všichni, kteří nevědí, čím by chtěli být a nevědí na jakou školu jít: tady se můžete in­spi­ro­vat.)

Víte, že kdysi jsem jel ve fa­nartu? Někdy v květnu jsem na stará kolena vzal tablet a něco začal dělat. Takhle vznik­nul fanart pana H.S.paní M.S.. Někdy potom jsem na­kres­lil Lisu Simp­so­no­vou lehce řízlou Alyx Vance z Half Life 2 (běžně se tomu říká cros­so­ver, ale to mi při­padá skoro jako sprosté slovo).

I když je pravda, že Lisa Vance / Alyx Simp­sons není žádnou no­vin­kou. Na dA visí už pěkně dlouho a je to moje nej­ú­spěš­nější de­vi­ace, která po­sbí­rala ně­ko­lik favů (i když v po­rov­nání s jinými de­vi­anty je za­ne­dba­telné množ­ství).

Do zdejší mi­ni­ga­le­rie vzhledů růz­ných ope­rač­ních sys­témů (na této stránce vpravo dole) nový scre­en­shot mojí ob­ra­zovky. Ten­to­krát je to shot Win XP tak trochu v ja­pon­ském stylu a musím říct, že se mi velice líbí.

A na­ko­nec jenom drobná zpráva: nový rekord v Ge­o­me­try wars. Něco málo přes milion bodů!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz