k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Teď už můžu v klidu umřít

31. 7. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Už ně­ko­li­krát jsem pře­mýš­lel o tom, že kdy­bych zítra umřel, jak dlouho by trvalo, než bych zmizel, za jak dlouho by zmi­zely všechny in­for­mace o mně, o tom že jsem kdy exis­to­val.

Došel jsem k závěru, že by to trvalo jeden rok. Po­cho­pi­telně by se za ten rok po mě ne­slehla zem kom­pletně, ale zmi­zela by na­prostá vět­šina všeho, co jsem kdy udělal. Do roka by vy­pr­šel hos­ting k47čky, pevný disk z mého po­čí­tače by skon­čil bůh ví kde a i kdyby nebyl na­for­má­to­ván, za ně­ko­lik let by se stal ne­či­tel­ným, stejně jako všechny zálohy. A na­ko­nec by mojí online identitu po­tkala před­časná en­t­ro­pická smrt.

Ale na­štěstí tenhle scénář zániku už (čás­tečně) ne­platí. K47čka je totiž už ně­ko­lik měsíců ar­chi­vo­vána Ná­rodní kni­hov­nou ČR, takže se ty místní za­tra­ceně-dů­le­žité-věci + všechno, co jsem kdy napsal, ucho­vává na věčné časy a pro příští ge­ne­race. Takže až někdo bude za sto let zkou­mat, jak za­čí­naly české in­ter­nety za­kopne i o k47čku. Jestli je to dobře nebo špatně, to je otázka, nicméně pro mě to zna­mená, že se můžu ko­nečně bez sta­rostí oběsit v lesích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz