k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Technologické okýnko

31. 3. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

bych si udržel pře­hled o tom, kde jinde se válí ty moje cancy. – vy­lep­šeno hla­so­vání líbí/nelíbí, které umož­ňuje napsat nějaký ten fe­edback v pří­padě, že se daný článek nelíbí (vy­chází z Den­tova článku Kul­tura ne­sou­hlasuskryté odkazy na po­stavy – možná že jste už za­zna­me­nali, že se u po­ví­dek evi­dují po­stavy, které v ní vy­stu­pují. Jestli ne, pak to nevadí, pro­tože to a) není vůbec dů­le­žité a b) ještě nejsou za­evi­do­vány u všech po­ví­dek. Tak teď (vlastně už dlouho, ale doteď jsem se o tom ani slovem ne­zmí­nil) se ze všech výskytů jmen postav v po­víd­kách stá­vají ne­ná­padné odkazy na stránku dané figury. Může to být za­jí­mavá in­for­mace, ale když ne­chá­pete o co tady jde, prostě si mys­lete, že jsem pů­vodní zprávu dobře za­kó­do­val a nechte to plavat. – op­ti­ma­li­zace. I když k47čka není (datově) nijak gi­gan­tická, přesto ob­sa­huje nějaká místa, která se zpra­co­vá­vala pomalu. Právě proto jsem se na in­ter­ne­tech po­dí­val na pár před­ná­šek o MySQL a jeho op­ti­ma­li­zaci, abych získal nějaký náhled a pak jsem pro­vedl ně­ko­lik men­ších op­ti­ma­li­zací napříč celými strán­kami a ně­ko­lik vel­kých. Nej­vět­šího zrych­lení do­znala stránka stripů, jejíž zpra­co­vání je na mém stoji 75× rych­lejší (sta­čilo pře­vést sub-dotazy na joiny a bylo vy­sta­ráno). Navíc se­znamy (tvorba, obsah a jejich pod­se­znamy) díky na­hra­zení ne­de­ter­mi­nis­tic­kých funkcí now() nebo cur­date() na­pevno vklá­da­nými datumy, mohou po­u­ží­vat query cache, která je kon­krétně tomto pří­padě víc jak 50× rych­lejší. – po ně­ja­kou dobu (asi dva dny) se pře­staly zob­ra­zo­vat všechny články, fix­nuto (proč jste nic ne­řekli?) – u no­vi­nek se uka­zují ná­hledy stripů a pří­pad­ných jiných ob­rázků v člán­cích. – odteď můžete ode­bí­rat RSS kanál ko­man­tářů kaž­dého článku zvlášť – do­pl­nil jsem mož­nost za­sí­lání no­vi­nek na email. Zatím šlo ode­bí­rat no­vinky jenom přes RSS kanál, což do­konce i pár od­váž­livců dělá. Ale ne každý člověk na in­ter­ne­tech po­u­žívá čtečku nebo je pro něj zkrátka po­ho­dl­nější se do­zví­dat všechno přes email, tak pro něj je tady tahle nová věc, kterou za­jiš­ťuje Fe­ed­Bur­ner. – nahoře jsem do­pl­nil nová skrytá menu, která vy­skočí, když myší pře­je­dete přes ser­visní šachtu, od­ka­zowacz, ikonku RSS nebo dopisu. Tyto vy­ska­ko­vací menu zaá) šetří místo, zabé) jsou krásně ani­mo­vané zacé) jsou možná až moc dobře skryté. Kdo o nich věděl před touhle ak­tu­a­li­zací za­slouží si la­hodný dort.

A to je možná všechno.


Někoho by možná mohlo na­pad­nout, že bych mohl uvol­nit re­dakční systém, který pohání k47čku, a vydat ho jako open-source. Stejně jako to udělal Tomáš Dlouhý se svým blogem. Od­po­věď zní: to se nikdy ne­stane. Důvodů je hned ně­ko­lik: Zaprvé se mi nechce, což je důvod zcela ul­ti­mátní. Dále pak je tento red-sys příliš spjatý s k47čkou a aby ho bylo šlo snadno po­u­ží­vat i někde jinde, bylo by po­třeba udělat ještě hodně práce (ně­které věci řeším tak, že přímo hrábnu do kon­fi­gu­race nebo do da­ta­báze, pro­tože je to mnohem snad­nější než si vy­tvá­řet ně­ja­kou pěknou ad­mi­nis­traci). A na­ko­nec exis­tuje spoustu jiných ho­to­vých řešení.

Jinak systém k47čky není žádný dro­be­ček. Vlastní pro­gra­mový kód má 1,7MB, všechny po­u­ží­vané knihovny mají 18,6MB (z toho Nette zabírá asi 700kB a Zend, který po­u­ží­vám akorát ke ge­ne­ro­vání RSS, má 17MB) a v da­ta­bázi je 50 ta­bu­lek a 8 po­hledů (do čehož se počítá i fel.log).

Od­po­věď číslo dvě zní: možná se to stane, ale bude to za hodně dlouho, za tisíc let, až skončí doba ledová nebo prostě jednou až se de­fi­ni­tivně zbláz­ním. Ale otázka zní: komu by se to hodilo. Kdo chce může na­sa­dit Wor­d­press s mi­li­ar­dou plu­ginů a má vy­sta­ráno a nemusí ne­pach­tit se s tou mojí věcí. Abych použil při­rov­nání: za­běh­nuté red-sys­témy jsou jako krásné nové sil­niční kolo s uh­lí­ko­vým rámem – lehké, krásné, jede jako blázen. Kdežto systém k47čky se podobá sáňkám, ke kterým někdo při­vá­zal ra­ke­tový motor – můžou jet mnohem rych­leji, můžou, ale pořád to jsou jenom sáňky, pa­ne­bože.


Ještě jedna zpráva, která mě mile pře­kva­pila: na blogu blog.web­na­k­lic.com jsem se našel. Tedy autor uvádí k47čku jako do­po­ru­če­nou četbu. Skoro se čer­ve­nám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz