k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Takže my zaplatíme a pudem...

1. 1. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(ve slu­teč­nosti tato no­vinka vyšla až dru­hého ledna krátce po půl­noci, ale z es­te­tic­kýc důvodů jsem uvedl čas před půl­nocí mi­nu­lého dne)

A máme tu zase další rok, ten statrý je ne­ná­vratně v hajzlu a nás čeká dal­ších 52 týdnů mi­zé­rie, útrap, da­ňo­vých při­znání, zkou­šek, samoty, ná­vštěv FELu a tak po­dobně. Oslava konce staré nula-sed­mičky a pří­chodu nula-os­mičky byla jak se patří po­divná, zase ve čtyřech: já, brácha, Martin H. a Honza H.. Jako vždy jsme od­pá­lili lehce pře­di­men­zo­va­nou nálož, která byla ten­to­krát 4× větší než minulý rok. Jestli to budeme chtít na­přesrok trumf­nout musíme na­sa­dit ohnivá jezera a le­tecké pumy. Pak jsme taky -mimo spousty jiných věcí- na­fo­tili módní ko­lekci Dva muži na stromě, která si vy­lo­ženě říká o na­stri­po­vání a ve tři hodiny v noci jsme si šli za­jez­dit z kopce v ige­li­to­vých pyt­lích (jez­dilo to rychle a docela to bolelo).

To byl ve zkratce minulý rok, ale teď se otočme na druhou stranu a hleďme do bu­douc­nosti, pro­tože tady mám šo­ku­jící zprávu…

Sa­mo­zřejmě jde o strip! Po­čí­naje číslem 669.133 za­stihla sérii 669 veliká a nebál bych se říct až kar­di­nální změna. Zve­dejte se ze židlí, vy­ražte do ulic, vy­pa­lujte domy, pro­tes­tujte proti tomu! Po více jak sto­t­ři­ceti čísel jsem pro­vedl šo­ku­jící změnu fontu z pat­ko­vého na bez­pat­kový (ale pořád jsem na ob­ráz­cích pře­de­vším já, což berte jako ta­ko­vou ži­votní jis­totu). To je ale rána, co? Když ne­po­čí­táme de­pa­t­ky­zaci, je vlastně 669.133 docela nor­mální strip o nor­mál­ních věcech: líných web­mas­te­rech a po­dobné sběři.

Dál bych vám mohl na­bíd­nout snad jenom po­vídku Sen. Už ně­ko­li­krát jsem se o ní zmínil, to když vy­chá­zely jed­not­livé ka­pi­toly tohoto chlad­ného a bez­útěš­ného pří­běhu. Teď jsem do­pl­nil po­slední ka­pi­tolu Město a celý text pro­hnal ko­rekcí. Na SASPI se Sen jsem text už pu­b­li­ko­val a stří­davě to chvá­lili a podle ko­men­tářů to vypadá, že Sen za­pů­so­bil přesně tak, jak jsem za­mýš­lel.

Není to málo, není to moc? Roz­hodně by toho mohlo být víc, ale vá­noční prázd­niny jsou nej­pra­cov­nější období v jinak docela lá­žo­vém roce a tak musím do­dě­lá­vat se­mestrálky jako di­vo­kej. Da­ta­báze jako před­krm a tworbu webo­vých apli­kací jako zá­ku­sek. Stalo se ne­mys­li­telné a vzal jsem na milost SQL (hlavně se mi líbí li­te­rár­nost syn­taxe, pro kterou mám docela rád javu a nerad C). Vlastně jsem ho spíš musel vzít na milost.

Ještě mě tak napadá, že bych někdy chtěl napsat po­vídku, kde by hlavní roli hráli pro­gra­má­toři. Ne nutně za­měst­nanci ně­ja­kého soft­ware­housu, ale třeba stu­denti, kteří pro­gra­mují něco do školy. Podle mě má tohle téma a pro­středí docela velkoý po­ten­ciál. Hehe

A to vypadá, že to snad je už všechno, tak zase nasgle 1.1.2009!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz