k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tak zaprvé...

12. 3. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak zaprvé se mi rozbil no­te­book, což je – pro █████ jako já – stav velive blízký smrti. Z nej­hor­šího mě za­chrá­nilo to, že jsem promptně ukradl cizí stroj a tohle všechno píšu na něm. I když pro­hlá­šení se mi rozbil no­te­book není tak úplně přesné. Spíš bych měl říct: pře­stal pra­co­vat potom, co jsem do něj nalil lák od okurek.

Inu…

Ale ona to fakt není sranda, pro­tože na pr­ťa­vém disku uvnitř toho rok a půl starého laptopu je všechno, na čem mi záleží: po­vídky, gra­fika & tak. A hlavně tedy ne­pub­li­ko­vané věci, kte­rých není úplně málo. Řekl bych, že mi mi­ni­málně dvacet po­ví­dek hnije v šuplíku a čekána svůj oka­mžik, který nemusí nikdy přijít, pro­tože ten za­tra­cený stroj s logem HP teď putuje po všech čer­tech.

A tak rád bych dělal na dal­ších po­víd­kách ze série DMM

A místo těchto kle­notů vy­pluje na povrch dvo­jice stripů 669.256669.257, které ob­sa­hují trochu toho našeho po­cti­vého hejtu a jsou in­spi­ro­vané web­ko­mik­sem QC a ne­ko­neč­nou moud­rostí George Car­lina.


Mi­mo­cho­dem: East Has­tings od God­speed You! Black Em­pe­ror je ne­u­ve­ři­telně ne­u­vě­ři­telná skladba, která se pyšní snad vůbec nej­lepší gra­dací, kterou jsem od post-rockové kapely kdy slyšel.


Příště vy­táhnu z truhly jednu pra­sta­rou po­vídku nebo – v pří­padě, že se mi do té doby no­te­book ne­vrátí – budu in­pro­vi­zo­vat jako dneska.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz