k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Tak na tohle vám seru..

14. 4. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Vrátil jsem se ze srazu jedné zá­jmové sku­piny a musím uznat, že mezi ně do­o­pravdy ne­pa­t­řím. Tech­nik mezi hu­ma­nisty, prostě děs. Po­cho­pi­telně tech­nik v ta­ko­vém pří­padě po­mlátí hu­ma­nisty ha­sá­kem nebo fran­couz­ským klíčem. Tech­nika ještě nikdy ne­vy­hrála tak mar­kantně… Ale abych ne­od­bo­čo­val. Za ten víkend, jsem napsal jednu rych­lou po­vídku (přijde na řadu velice záhy) a jeden velice žůžo pro­gram, který jsem chtěl napsat už nějaký ten pátek. Nejde o nic jiného než o ge­ne­rá­tor textu, který pra­cuje tak, že se mu před­hodí nějaký vstupní text, on za­in­de­xuje jed­not­livá slova, zjistí jejich ná­vaz­nosti a na zá­kladě těchto dat vychrlí stro­jový text, který po­cho­pi­telně nemá zcela ná­hodný cha­rak­ter, ale je to so­lidní dada. Mě hlavně za­jí­malo jednak z hle­diska, jak bude vý­sle­dek po­dobný češ­tině a druhak z hle­diska vý­po­četní a pa­mě­ťové ná­roč­nosti. Všechno po­cho­pi­telně závisí, jaká vstupní data pro­gram do­stane.

Když jsem se vrátil domů, po­cho­pi­telně jsem si ne­ná­vistně za­blo­go­val.

Hmm.. tak to bychom měli… A teď je čas na úvahu o Svo­bodě volby. Téma svo­boda a mož­nost volby mi v hlavě vrtá už celé roky. Dů­ka­zem toho je i anon­co­vaná úvaha Svo­boda volby, kterou jsem napsal během čer­vence 2005, tedy před dvěma a půl roky. Obsah tohoto textu by se dal shr­nout tak, že za­stá­vám de­ter­mi­nis­mus a žádná svo­boda ne­e­xis­tuje, ale nikomu to v pod­statě nevadí. Důvody se do­čtete v sa­motné úvaze.

A k tomuto tématu se hodí i dnešní strip číslo 669.178 z nové várky.

A ne­za­po­meňte, blog nečtěte pokud možno vůbec!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz