k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tak jsem zpátky a jsem nemocný!

26. 3. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jak říkám: po dlouhé zase ve stavu online a po dlouhé době zase s ně­ja­kou vlezlou cho­ro­bou, která nemá koule na to aby mě kom­pletně sko­lila, ale jenom skáče kolem a útočí na kolena. Na­padlo mě, proč už pro­boha někdo ne­vy­na­lezne Uni­ver­zální Lék, který by způ­so­bil kom­pletní pa­ra­lýzu těla nej­lépe od dutiny nosní až po palce u nohou a to třeba na týden. Si­tu­ace je hrozná a nejsou vy­hlídky na zlep­šení.

No a v těchto pod­mín­kách nastal čas na nový úvod­ník ozna­čený kó­do­vým ozna­če­ním Vy­tlou­kání klínu klínem, který se řídí heslem: kdo není kon­tro­verzní, jako by nebyl.

Pak jsem trochu pro­bral a omla­dil sekci odkazů. Od po­sledně ně­ko­lik per­spek­tiv­ních strá­nek za­niklo, ale k47čka žije dál a do­slova roz­kvétá.

Také jsem za­řa­dil odkaz na stránky da­ve­barry.cz, ce­trálu čes­kých pře­kladů sloupků hu­mo­risty Davea Barryho. Na­prosto ší­le­ného blázna, který mě ro­ze­smál až na hra­nici, kdy hrozil výbuch hlavy a brá­nice.

Na úplný závěr splním svojí ob­čan­skou po­vin­nost a žvej­kač­kou sem při­le­pím nové vydání stripu 669.144, který je zcela po­cho­pi­telně o mlad­ších sestrách ima­gi­nár­ních ka­ma­rá­dek a ruské mafii.


Do­da­tek ve vte­řině po­slední: Teď jsem si všim­nul, že už ko­nečně jedou stránky Ma­chi­nae Supre­macy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz