k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

T8

17. 2. 2015 (před 7 lety) — k47 (CC by)

Slib stále platí: Každý týden jeden flák Ter­mi­na­lity. Tady je ten osmý. Jsou v něm před­sta­veny další po­stavy a cha­rak­tery, které můžou a nebo také nemusí být v bu­douc­nosti dů­le­žité (nejde o nějaký ra­fi­no­vaný záměr, ale pouze o pře­bu­jelé di­le­tant­ství), plá­nují se razie, plá­nují se další kola che­mické se­be­de­strukce, vzpo­míná se na mi­nu­lost a tak po­dobně.

Vo­dít­kem je ten­to­krát věta: … v tom oka­mžiku, kdy jsem padal do ledové řeky, do náručí Me­cha­nické víly ….

Mmch: Všechny (za­vá­dě­jící, klamné a mylné) po­známky jsem sou­stře­dil sem.


Dále jen te­le­gra­ficky:

Zaprvé: Začal jsem číst web­ko­miks Ho­mestuck. Bůh na mě buď mi­los­tiv. Než se pro­koušu přes všech 7000+ stran to­ho­hle monstr-díla, často při­rov­ná­va­nému k Ody­se­ovi Jamese Joyce, bude to ně­ja­kou dobu trvat. Ve světle tohoto úkolu se těch pár dnů, kdy jsem na po­se­zení pře­četl něco přes tisíc strá­nek Ques­ti­o­na­ble Con­tent, jeví jako nic. QC byla pouhá kra­to­chvíle, Ho­mestuck na­proti tomu působí jako dva­náct He­rá­klo­vých úkolů ve formě textu a ani­mo­va­ných gifů. Pro srov­nání: Prous­tovo Hle­dání Ztra­ce­ného Času má něco přes 4000 stran a 1200000 slov, Ho­mestuck se podle wi­ki­pe­die roz­sa­hem pře­ko­nal hra­nici 700000 slov. (A Když už jsem v tom, musím zmínit, že tento seznam stojí za po­zor­nost.)

V re­trospek­tivě je za­jí­mavé, že v roce 2008 jsem QC po­pi­so­val jako středně zá­bavný komiks, který po nějaké době začne pů­so­bit za­tra­ceně ste­re­o­typně a spadne do ša­b­lony: všichni jsou téměř šťastní, nic se neděje, a když už se něco stane, hned se všichni omlou­vají. Od té doby se nic ne­změ­nilo a děje se toho ještě méně než dříve. Na QC jsou nej­vtip­nější vlákna na 4chan boardu /co/, kde lidé po­stují al­ter­na­tivní verze ko­miksu a edity.

Za­druhé: Při­pra­vuji report z Pra­go­F­Festu, který se mi zcela vymkl z rukou. Z plá­no­vané krátké no­ticky se stal polo-fik­tivní mo­nu­ment, který má přes 2300 slov. Hodím to sem v nej­bliž­ších dnech, jen co opra­vím nej­zá­važ­nější chyby. Jo, psát je fajn, ale opra­vo­vat to stojí víc nervů a času. Stejně tak třeba pro blog funk­ci­o­nálně.cz mám ve frontě 7 článků (do­hro­mady přes 13000 slov), ale musím se někdy do­ko­pat k tomu, abych si to po sobě pře­četl a skle­pal do pu­b­li­ko­va­telné formy.

Za­třetí: Říkal jsem už, že k47čka má vlastní fa­ce­boo­ko­vou stránku?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz