k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Syntax error

15. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak jsem pře­devčí­rem zase napsal nějaký ten kód (už se ze mě stává skoro pro­gra­má­tor), když tu náhle se všechno po­sralo. Začalo to, když se mi z ničeho nic smazal skript, který jsem psal celý den (takže ce­lo­denní práce v hajzlu, ale vět­šinu toho času jsem se učil nové věci, takže na­po­druhé to dám mnohem rych­leji), pak mi po­čí­tač snažil na­mlu­vit, že mám 0kB vol­ného místa na disku (člověk nemusí mít titul, aby poznal, že je to málo), tak jsem začal hledat, kde se stala chyba, pak mi vzá­pětí no­te­book ra­dostně ozná­mil, že mu do­chází RAM, pak se všechno začalo straš­livě zpo­ma­lo­vat, až se to zpo­ma­lilo na­to­lik, že to vy­ře­šil tvrdý re­start. No a uptime 8 dní a 12 hodin je.. vy víte kde. No a pak jsem si ještě ve­se­lou ná­ho­dou pře­ma­zal nový styl k47čky za ten starý, ale tady na­štěstí po­mohla záloha.

Kdo se mi bude snažit říct, že se to stalo kvůli tomu, že je (tedy byl) pátek tři­nác­tého, toho uškr­tím stru­nou z piána (ko­nečně důvod si něco ta­ko­vého koupit).

Tohle všechno je vlastně jenom pře­de­hra hlav­ního děj­ství. Ote­vřel jsem sekci pro­gra­mo­vání a za­čí­nám tam sypat obsah (ale stejně ta sekce působí nějak ne­pa­t­řičně mezi těmi re­la­tivně „kul­tur­ními“ sek­cemi, ale takový je prostě život: psaním se uživí jeden z mi­li­onu, pro­gra­mo­vá­ním každý druhý).

No nic, kaž­do­pádně není to ani tak dlouho, co jsem v Javě napsal jako se­mestrálku z TINů vi­zu­a­li­zá­tor prů­běhu Floyd-war­shallova al­go­ritmu hle­da­jí­cího nej­kratší cesty ze všech uzlů v grafu. Hod­no­cení 10 bodů z 10. Inu, vyšlo mi to přesně a suma su­má­rum mám z TINů přesně na bod za tři (ale jak jsem blo­gnul, není to kvůli tomu, že by ten před­mět na mě byl moc těžký, ale proto, že jsem blbec bez mo­ti­vace, který na všechno sere a začíná se učit vždycky až po půl­noci).

Ale psát ten pro­gram byla celkem zábava a je­li­kož už pro mě nemá žádnou cenu, tak ho dávám v plén jako open source pod GPL2, kla­sika. Každý se v něm může vrtat a použít to, pokud ovšem ne­pů­jde o stu­denta, který by to po­sléze vy­dá­val za svojí se­mestrálku.

To by mohlo být pro teď všechno. Na­příště chys­tám něco vel­kého (nut­nost této „věci“ po­ci­ťuju už ně­ja­kou dobu) a jenom tak jsem pro­vedl důkaz rov­nice emo + xkcd = emokcd.


A před chvílí mi brácha poslal odkaz na kapelu jeho ka­ma­ráda. Co bych byl za člo­věka, kdy­bych se ne­po­dě­lil o Make no sense.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz