k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svobodu hudbě!

3. 7. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víte, co se stalo ve Švéd­sku, kde shodou náhod sídlí kapela Ma­chi­nae Supre­macy nebo Pi­ra­te­Bay, jehož čle­nové se čtyři a půl roku vy­smí­vali in­te­lek­tu­ál­nímu vlast­nic­tví a za žád­ných okol­ností se ne­ne­chali za­stra­šit? Ve Švéd­sku začal platit zákon, který do­vo­luje za­chy­tá­vat a za­zna­me­ná­vat veš­ke­rou in­ter­ne­to­vou ko­mu­ni­kaci, která pře­kročí hra­nici Švéd­ska. A vězte, že o chy­tání te­orristů tady ani ná­ho­dou ne­pů­jde. V dů­sledku tohoto zákona torren­tové trac­kery houfně za­vá­dějí šif­ro­vání pře­nosů, aby ne­mohly být sle­do­vány. Když jsem to četl, bylo mi smutno, pro­tože in­ter­net – tedy síť, která se na­ro­dila zcela svo­bodná je nyní vše­li­jak ome­zo­vána a mo­ni­to­ro­vána (viz. třeba ne­dávné blo­ko­vání strá­nek Vo­da­fo­nem) a to všechno hlavně proto, aby ur­či­tým mo­lo­chům zá­bav­ního prů­myslu ne­u­ni­kaly zisky.

Ale zase mě ne­smírně po­tě­šila druhá část té zprávy, kdy iso­Hunt uza­vřel dohodu se ser­ve­rem Ja­mendo (ten sou­stře­ďuje svo­bod­nou hudbu pod li­cencí Cre­a­tive Com­mons), že bude in­de­xo­vat a dis­tri­bu­o­vat přes torrenty všechny alba z Ja­menda. To mi přišlo ne­smírně za­jí­mavé, pro­tože nej­větší piráti na světě (ale ne­há­zejte vinu na pro­to­kol, vinu nesou sdí­le­jící uži­va­telé, pro­tože vlast­nic­tví me­ta­dat není ne­le­gální) se stá­vají ši­ři­teli svo­bodné kul­tury. Pa-rá-da.

A právě v dů­sledku této zprávy jsem se dostal k ser­veru Ja­mendo, kde jsem za­krátko našel sku­pinu Por­no­pho­nique, jejíž album 8-bit lager­feuer mě tak vzalo, že jsem měl při po­sle­chu slzy v očích (na­po­sledy se mnou takhle za­má­val – aspoň pokud si dobře pa­ma­tuju – Arcade od MaSu). O čem tihle dva Němci zpí­vají jasně na­zna­čují už pouhé názvy pís­ni­ček: Sad robot, Take me to the bo­nus­le­vel be­cause i need an ex­tra­life, Lem­mings in love, Space in­va­ders, I want to be a ma­chine, 1/2 player game, Game over, Rock'n'roll hall of fame. Ne­po­chy­bujte, že jde o těžké os­mi­bi­to­vosti, ale mo­derní a pře­kva­pivé – přesně takové jaké je mám rád.

Tak mě napadá, že bych o tom mohl napsat článek, kdo ví.

A aby se ne­řeklo, že jsem jenom kecal a nic nedal do plénu, hodím psů kost 669.191, která je uvol­něna pod li­cencí Cre­a­tive Com­mons by-nc-nd.

PS: už jste po­slali týmu sto­jí­címu za vaším ob­lí­be­ným pro­hlí­že­čem dort?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz