k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svět se zbláznil

18. 6. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

ITU se snaží ovlád­nout In­ter­net a uvalit daně na dál­kové pře­nosy. Si­tu­ace kolem bez­pi­lot­ních le­tounů se blíží bodu varu, ale vlády říkají, že je všechno v po­řádku a budou je po­u­ží­vat ke sle­do­vání, koho se jim zlíbí. V USA se řeší „wa­rant­less wi­re­tap­ping“ a vraždy 'te­ro­ristů' pro­vá­děné bez­pi­lot­ními le­touny. Oboje bez ja­ké­koli kon­t­roly a bez ná­znaku transpa­rence. Bri­tá­nie plá­nuje zákon, který by na­ří­dil sle­do­vání všech online ak­ti­vit všech Britů a s for­ma­li­tami jako soudní pří­kazy, pre­sumpce neviny nebo sou­kromí si příliš hlavu neláme. ACTA umírá, ale uni­kají první in­for­mace o jejím po­tom­kovi TPP. V Eti­o­pii za­ká­zali VoIP, pro­tože ho nemůže místní režim od­po­slou­chá­vat. Evropa se žene vstříc ESM. V Bri­tá­nii chtějí za­ká­zat online porno, v Kanadě pro­testyv New Yorku ano­ny­mitu

Svět se sku­tečně zbláz­nil a všechno jeho ší­len­ství má spo­lečný motiv střetu dvou světů: center kon­cen­t­race moci – v tomto pří­padě vlád, stát­ních in­sti­tucí a vý­zvěd­ných služeb na jedné straně a všech ostat­ních na straně druhé. Vládci říkají: „Vy ne­po­tře­bu­jete záruky svých práv a svobod, pro­tože my to s vámi mys­líme jenom dobře.“ Na obr­zoru se rýsují temná mračna, přá­telé.

Ale na druhou stranu sou­časná si­tu­ace musí v lidech upev­ňo­vat opor a ne­ná­vist k au­to­ri­tám, (které jsou po­vět­ši­nou ne­le­gi­timní a tíhnou k roz­ši­řo­vání svojí ne­le­gi­timní moci) a to je jedině dobře.

Svět je jako nějaký ab­surdní sen, jenom se každé ráno pro­bu­dím a zjis­tím, že to všechno je pravda.

Ale to bych od­bo­čo­val…

Teď chci jenom pro­táh­nout trubky a vynést na světlo světa po­vídku 12 kladiv.

Tu jsem začal psát krátce po Pořád Utíkat a měla se táh­nout v po­dob­ném bi­zarně-eu­fo­ric­kém duchu. Ale skoro oka­mžitě se to zvrtlo a stal se z toho skoro pravý opak.

Dál na řadě je tro­jice prog-článků: Srov­nání Scala.xml, Anti-xml a XPath, Atrox\ArrMySQL group by trik.

A to je všechno, příště bude po­vídka o toas­teru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz