k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

StripBuffer.flush();

19. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je třeba opět vy­ky­dat hnůj. Víte, stala se hrozná věc: ně­ja­kým způ­so­bem (a ne­ptejte se, jak se to stalo) jsem si udělal do zásoby do­o­pravdy hodně stripů. Je jich tolik, že nor­mál­ním tempem jeden-za-ak­tu­a­li­zaci by po­slední strip z této ne­změrné várky vyšel krátce před pře­mě­nou našeho slunce v su­per­novu. To by mělo po­cho­pi­telně tu výhodu, že bych měl vždycky kam sáh­nout a k47čka by nikdy ne­tr­pěla ne­do­stat­kem, co se ne­kva­lit­ních stripů týče, ale je třeba se po­dí­vat na opač­nou stranu mince. Přece jenom ta vata je tak veliká, že v sou­čas­nosti vy­bí­rám stripy vy­ro­bené před ně­ko­lika měsíci a není pro­stor pro ak­tu­ál­nost.

Z těchto důvodů se zdálo ne­vy­hnu­telné pro­vést ge­ne­rální pro­ta­žení trubek the-strip-ge­ne­rá­toru a vy­kli­zení vý­robní linky. Me­ta­fory a opisy… do češ­tiny pře­lo­ženo: přesně teď uve­řej­ním 13 stripů (po­věr­čiví lidé se las­kavě otočí), abych do­rov­nal do čísla 669.180 a omla­dil zkost­na­tělý proces tvorby.

Fajn, takže už se to nese na stří­br­ném pod­nose: 158 (o pat­kách), 159 (o lidech, kteří se zabili, ale ně­ja­kým způ­so­bem jsou stále v našich hla­vách a my je ne­mů­žeme vy­mlá­tit ven), 165 (o těžkém životě an­tic­kých mý­tic­kých by­tostí), 166 (o ci­vi­li­zač­ních cho­ro­bách), 168 (o směn­ném ob­chodě), 169 (o mi­ze­jí­cím mládí), 170 (o ko­lapsu tra­dič­ních hodnot ci­vi­li­zace), 171 (o ele­men­tár­ním roz­dě­lení spo­leč­nosti), 173 (o zá­sad­ních prav­dách), 174 (o ná­stra­hách stri­po­tvůrce), 175 (o smyslu života), 176 (o skrom­ných ná­ro­cích mo­der­ního člo­věka) a 180 (o ko­mu­ni­kač­ním šumu).

A na­ko­nec malý anonc: zase píšu po­vídku a ne le­da­ja­kou, jde už o šestý díl série, která nikdy neměla vznik­nout. Takže příště tady možná, za ur­či­tých okol­ností a s ur­či­tou prav­dě­po­dob­ností bude…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz