k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Strip o smrti, mrtvolný hlas Stevena Wrighta a další nekro-věci

22. 2. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zaprvé: Začnu starým stri­pem 669.253 vy­ro­be­ným 6. pro­since, který je o tom co tehdy letělo: o smrti a tomu, jak se jí efek­tivně bránit.

Za­druhé: Steven Wright je ge­ni­ální stand-up komik, wtz. Apa­tic­kým hlasem na je­višti trousí iro­nické, fi­lo­so­fické, vy­poin­to­vané, ale taky někdy ne­smy­slné vtipy. Říkám to proto, že jsem ne­dávno na you­tube ob­je­vil jeho vy­stou­pení I Still Have A Pony, které je… po­di­vu­hodné.

Abyste měli před­stavu o co jde, tady je ně­ko­lik pa­měti­hod­ných hlášek jako ochut­návka:

I was dri­ving along when I saw a hit­chhi­ker hol­ding a sign that said „heaven“, so I hit him. He pro­ba­bly went there. He seemed like a nice guy.

I stayed up all night pla­y­ing poker with tarot cards. I got a full house, and four people died.

I went to the bank and asked to borrow a cup of money. They said, „What for?“ I said, „I'm going to buy some sugar.“

„24-hour ban­king? I haven't got time for that.“

„So I said to the hit­chhi­ker 'what do you do?' He said 'I'm a stu­dent'. I said 'a stu­dent of what?' He said he was stu­dy­ing jour­na­lism and pho­to­gra­phy, so I said 'that's funny, I'm actu­ally wri­ting a short story about a pho­to­gra­pher who went com­ple­tely insane trying to take a close up photo of the ho­ri­zon.'“

My uncle once told me when I was five, 'When I was your age, I was six.

When I woke up, eve­ry­thing in my apart­ment had been stolen…and repla­ced with exact repli­cas. I asked my ro­o­m­mate what hap­pe­ned and he said 'Who are you?'

Za­třetí: Do­stali jste se na úplný konec, vy­pněte po­čí­tač a jděte ven.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz