k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Střelte mě do hlavy nebo se zblázním!

29. 10. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Strá­vil jsem dvě mra­zivé noci někde v di­vo­čině, na místě kde jsem ani ná­ho­dou ne­chtěl být, ale prostě se to stalo. pak jsem se pásl na /FF (za­tra­ceně silnej ma­te­riál) a nechal si uši bom­bar­do­vat MaSu (téměř na konci Rouge world asylum je jedna fan­tas­tická pasáž, která se nikdy ne­o­hraje) => zase trochu žiju v cha­o­tic­kých kru­zích.

Víte, že od ma­tu­rity (mojí) uběhl +- rok a půl? A právě tahle udá­lost měla za ná­sle­dek vy­tvo­ření po­vídky Sedm roků samoty. A právě teď v čase t+47000000 nastal ten správný oka­mžik na malou ko­rek­turu a lehké oprá­šení sty­lis­tic­kých lešení & šik­mých věží gra­ma­tiky. Je po­třeba ne­u­stále leštit zdejší ro­dinné stří­bro.

A dál stri­pex ten­to­krát s číslem 669.126 je vě­no­ván po­di­vu­hodné osob­nosti in­ter­netu, kterou s velkou prav­dě­po­dob­ností vět­šina z vět­šiny nezná a vět­šina z men­šiny, která ji zná, ji nemá ráda. Já spadám do ab­so­lutní mi­no­rity a mě přijde celkem fajn a proto je tady (dneska nějak nejsem ve své kůži a při­padá mi, že co věta to ne­od­pus­ti­telná sa­bo­táž čes­kého jazyka).

Pak je tu ne­ná­padná in­kre­men­tace aB++.

Dál: na­padlo mě, že by bylo moc fajn vzkří­sit starou slávu to­ho­hle za­po­me­nu­tého koutu in­ter­netu, ale k usku­teč­nění tohoto plánu by byla za­po­třebí exis­tence dáv­ného období, kdy jsme na tom byli mnohem líp než teď. Ale aspoň podle sta­tis­tik je na tom k47čka teď nej­lépe za celé ty dlouhé roky exis­tence (tento měsíc opět pře­ko­nal ten minulý). Kaž­do­pádně s J.K. jsme vy­mys­leli něco, co bychom mohli na­zý­vat plánem + ob­je­vil se další údajně věrný čtenář jménem Tomáš (ne ten Tomáš, ale úplně jiný) & za to se mu budeme klanět a při­ná­šet mu oběti v Ma­yském stylu.

Dneska končím – už ze mě nic ne­vy­ra­zíte – zase příště – uvi­díme se na mlž­ných bla­tech – zve­řej­ním zase ně­ja­kou tu po­vídku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz