k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Still alive

15. 2. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Stále jsem naživu, i když jsi mi zlomil srdce, roz­tr­hal mě na kousky a hodil každý kousek do ohně…

Ne­bojte, ještě jsem se ne­zbláz­nil – i když někdy mám pocit, že k tomu moc ne­chybí – to mě jenom do­o­pravdy zasáhl Portal. Je to úžasná hra, jejíž zá­vě­rečná pís­nička Still alive mi pořád zní v uších (koho ta pís­nička ne­roz­pla­kala, má srdce z kamene).

Pravda je taková, že po­slední dobou jsem začal zase po letech trochu víc hrát. Ro­ze­hrál jsem Half Life 1 a tak zpětně zjiš­ťuji, jaké byly za­čátky Go­r­dona Fre­e­mana, s brá­chou hra­jeme po síti Diablo 2 a do­stá­váme kapky v 5. aktu ni­ghtmare a taky jsem na­in­sta­lo­val Beyond good and evil. Na tuhle hru jsem si brousil zuby už v roce 2003, kdy jsem pře­četl re­cenzi a teď po 4 letech ji hraju a musím říct, že je to hra s velkým H (no vlastně spíš se všemi vel­kými pís­meny). Prostě ge­ni­ální věc o které určitě budu in­for­mo­vat.

Herní okénko končí a je čas na li­te­ra­turu. Ano, přesně tak, po­vídka Dům po­lo­syn­te­tic­kých hrůz při­byla do ar­chivů Miz­ze­rie.

Před ně­ko­lika měsíci se mi zdál sen, hlavou mi pro­létla nej­čer­nější noční můra plná ira­ci­o­nál­ního děsu. Z části toho snu se stal právě Dům, ale ani v nejmen­ším se mi ne­po­da­řilo pře­vést všechnu tu snovou hrůzu. Ve snech platí jiná pra­vi­dla a každý pokus o jejich popis nikdy nemůže vy­stih­nout jejich pod­statu.

Ale přesto jsem Dům po­lo­syn­te­tic­kých hrůz koncem mi­nu­lého roku napsal a vzešel z toho de­pre­sivní a syrový příběh o konci světa, o po­sled­ních kře­čích veš­keré ci­vi­li­zace a ne­ná­vrat­ném zániku, který ani v nejmen­ším nemůže být od­vrá­cen, pro­tože… no pře­čtěte si to sami. Pra­vi­dla re­a­lity jsou zje­vena hned na za­čátku, ale můžeme stále marně doufat, že nejsou prav­divá…

Na konec ještě strip 666.139, který vy­práví o tom, jak by se mělo na­klá­dat s vý­ji­meč­nými lidmi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz