k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stalkowacz a wyhledawacz

7. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

„Tak ho stalknu!“ řekl jsem si a už to jelo: google a vy­hle­dá­vám. Pak jsem se za­ra­zil: „Ale proč vlastně?“ ale vzá­pětá jsem si od­po­vě­děl: „Pro­tože mě to baví.“

Je to přesně tak, jak to vypadá: jsem stal­ker, jsem jedno z těch pod­lých in­ter­ne­to­vých in­di­vi­duí, které rádo sle­duje cizí životy a to všechno jen kvůli zábavě. Vý­hrůžky a násilí sle­do­vané osobě je až po­slední stá­dium sla­kingu a k tomu jsem se ještě ne­do­pra­co­val a dá-li -něco-co–v-dnešní-době-supluje-úlohu-boha-, tak to bude trvat hodně dlouho a vás budu o vývoji své úchylky in­for­mo­vat v přímém pře­nosu (na rozdíl od těch ostat­ních de­vi­ací o kte­rých taktně mlžím).

Ale nej­lepší bude začít asi od za­čátku. Jde o to, že mě fas­ci­nují po­lo­prů­hledná zr­ca­dla a sku­teč­nost že vidím, ačkoli nejsem vidět, což samo o sobě nedá základ žádné pa­to­lo­gické úchylky, ale když jsem se pak dostal na in­ter­nety a mlčky sle­do­val socky a zrůdy na Okounu, kteří ačkoli v životě nic ne­do­ká­zali, uměli slídit a to do­konce tak dobře, že jim na hlavy spadlo pár ža­lo­bi­ček.

To pak člo­věku dojde, že sou­kromí na in­ter­netu je jenom velice mlhavý pojem a v pod­statě ne­e­xis­tuje hlavně proto, že sami uži­va­telé po sobě za­ne­chají ši­ro­kou brázdu, která jasně říká co jsou zač.

A teď zase zpátky na za­čá­tek, začal jsem se stal­ko­vat jed­noho člo­věka, jen tak pro zábavu, jenom pro ten pocit, že stojím na té správné straně po­lo­prů­hled­ného zr­ca­dla.

A pointa? Pointa se ne­do­sta­vila.

Malá po­známka na konec: stal­king může být ne­le­gální a v ex­trému se může jednat o trest­nou čin­nost. Takže bacha, já vás ne­na­vá­dím, jenom upo­zor­ňuju.


V druhé části dneš­ního slo­vo­bití bych rád anon­co­val malé změny na mém meta-vy­hle­dá­vači jménem wy­hle­da­wacz, který od teď pro­hle­dává i server ra­pid­sha­re­mo­vies.co.uk, což je server, který schra­ňuje linky na za­ru­čeně-volně-ši­ři­telné filmy pře­de­vším z ve­lezná­mého Ra­pid­share.

Další no­vin­kou je mož­nost na­sta­vit si, na jakých ser­ve­rech se bude hledat (ho­nosně to na­zý­vám po­kro­čilé hle­dání). Takže teď se lze třeba omezit na Rapid na kterém máte Pre­mium nebo jenom na uloz.to, ze kte­rého se sta­huje celkem rychle. To všechno právě teď na wy­hle­da­va­czi + další věci, které usnadní masové sta­ho­vání, jsou v pří­pravě.


To je howgh, velké věci če­kejte příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz