k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stalking special

10. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska si budeme po­ví­dat o stal­kingu. Wi­ki­pe­die něco na toto téma také něco tuší, ale zku­še­nému stal­ke­rovi je jasné, že mele z vody.

Všechno začalo, když brácha našel na konci mi­nu­lého škol­ního roku jednu žá­kov­skou a pak jsme s Mar­ti­nem H. hle­dali, co nejvíc in­for­mací o tom člo­věku a musím říct, že jsme mu dů­kladně pro­prali sou­kromí. Když člověk zná jméno a adresu, pak se cizí sou­kromí rabuje celkem zve­sela. Pak se sta­čilo dostat na stránky jeho třídy na spo­lu­žá­cích (k pro­lo­mení se tam­ních hesel stačí mozek, in­ter­net a někdy i sta­tis­tické útoky, zkuste si to taky!) a tam to bylo všechno po­hro­madě včetně mnoha fotek. Všichni "únosci dětí za­čí­nají hledat právě tady.

Pak jsme vedli zase jeden ne­smy­slný hejt proti lidem, kteří měli tu do-nebe-vo­la­jící drzost a opo­vá­žili se nás na něco zeptat. V rámci ma­né­vrů jsem stal­ko­val jed­noho z nich a po­da­řilo se mi ho vy­hmát­nout ta­ko­vým způ­so­bem, že si myslel, že se známe. Přitom sta­čilo, aby zve­řej­nil svoje ICQ a ně­ko­lik in­ze­rátů. Sou­kromí na in­ter­netu ne­e­xis­tuje hlavně proto, že je nám to jedno.

A ne­dávno jsem Hon­zovi H. tvrdil, že bych z jeho pře­zdívky byl scho­pen vy­sto­po­vat úplně všechno, včetně jeho adresy. On říkal, že ne a já to zkusil. Vy­chá­zel jsem z toho, že znám jenom jeho nick a ostatní in­for­mace jsem pro ten oka­mžik za­po­mněl. Zeptal jsem se ka­ma­ráda gůgla. Inu nick, mail, icq a pak se to na mě jenom sypalo. Ale adresu se mi ne­po­da­řilo zjis­tit, jenom při­bližně určit. Ale nebyl by pro­blém na­stra­žit ně­ja­kou léčku.

On měl pravdu, ale jen čás­teč­nou a já jsem po­cho­pil, že štou­rání se klac­kem v sou­kromí cizích lidí je ne­u­vě­ři­telně zá­bavné a mohl by z toho být so­lidní sport. Ještě uvi­díme.

Ale o stal­kingu není žádný ze čtyř stripů, kte­rými chci za­mas­ko­vat sku­teč­nost, že ze mě po­slední dobou ne­vy­lezla žádná kloudná po­vídka nebo jiný článek.

Čtyři čísla v tomto pořadí (řazeno vze­stupně) vy­prá­vějí ná­sle­du­jící pří­běhy: 669.205 je o po­div­ných for­mách sou­žití, kdy i pa­ra­zit může být pro­spěšný.

669.206 je o tom, že často je lepší být al­ko­ho­li­kem než pro­gra­má­to­rem. Nápad na 669.207 přišel kdysi dávno a všechno se stalo přesně tak, jak je psáno. Nigga u toho byl, takže se ho můžete zeptat. A na­ko­nec u 669.208 si pa­ma­tujte, že každý, kdo je zá­ro­veň kres­lený a zá­ro­veň nosí černý klo­bouk, je po­ten­ci­álně velice ne­bez­pečný člověk.

Teď mě tak napadá, co říkáte na heslo: Každý den nový strip? Se sou­čas­nou zá­so­bou bych vy­dr­žel do 9. října. Takže třeba jo, uvidí se zítra.


PS: A jak řekl Howard Beale: We're In A Lot Of Trouble.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz