k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Stalker číslo 47

2. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak! Zase po nějaké době uve­řej­ňuji novou po­vídku.

V po­slední době se moje myš­lenky točí kolem stal­kingu a le­gál­ního zís­ká­vání sou­kro­mých in­for­mací, které neměly být určeny vám. A je jasné, že nová po­vídka Stal­ker číslo 47 není vý­jim­kou a taky se točí kolem sle­do­vání. Po­vídka sama zapadá do post-série Deníky mrt­vého muže a hlav­ními po­sta­vami je tedy troj­lís­tek: Adam K., PeoRuby.

Stal­ker číslo 47 je roz­sa­hem jenom mi­ni­po­ví­dečka, která si název vy­půj­čila z románu Josefa Kopty. A není to fikce. Všechno, co jsem napsal, jsem buď sám někdy dělal nebo jsem to chtěl udělat a pře­mýš­lel jak na to (ale je­li­kož by byla re­a­li­zace příliš slo­žitá, tak jsem toho nechal). Přesně tak jak píšu lze po­stu­po­vat při sle­do­vání i když je to někdy ná­ročné. Přece jenom kom­pletně sle­do­vat chaty nebo mít fa­lešná so­ci­ální síť (i když něco ta­ko­vého tu už bylo) není úplná trivka a vět­ši­nou stačí google.

Nicméně, moje fas­ci­nace stal­kin­gem je ne­smírná a kromě Stal­kera číslo 47 jsou v plánu ještě dvě věci na po­dobné téma.

Od­škrt­neme si po­vídku a jdeme dál.


S li­te­rární čin­ností sou­visí ještě jedno moje zjiš­tění, které se vám nemusí zdát, že je prav­divé, ale je to tak: Píšu straš­livě stručně. Na­padlo mě to při čtení Little Bro­ther, kde Cory psal o hrubém zásahu po­li­cie proti ile­gál­nímu pro­test­nímu kon­certu. Jemu to za­bralo ně­ko­lik strá­nek, ale já bych to popsal slovy „…a pak na­staly pro­testy, které byly tvrdě po­tla­čo­vány.“ Tečka. To je všechno. Ale trvalo by mi to ně­ko­lik měsíců (na­rážka na nové díly Aryt­mie inclu­ded)


A pak si od­fa­j­f­ku­jeme ko­lonku (skoro pra­vi­delný) strip. Číslo 669.245 na to jde zostra a při­tlačí na pilu, ale i ta­tér­skou jehlu.


Dál: na stránky vtipy.k47.cz jsem přidal mož­nost vtip ode­slat mailem, takže od­teďka můžete po­tě­šit (nebo na­štvat) své ka­ma­rády.


Po­známka pod čarou: ko­pí­ro­vání polí pomocí memcmp nebo memmov je mnohem rych­lejší než ko­pí­ro­vání přes cyklus. Takže kdyby se někdo ptal, tak mu to řek­něte.


A pak mě taky napadá, že jsem na de­vi­an­tArt, vy­sta­vil nějaké nové věci/fo­to­mon­táže, které zatím nejsou na k47čce. Jme­no­vitě jde o The three of us are dying a Blood . Kdyby byl čas, nechte koment.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz