k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

špatná povídka + o nic lepší strip

12. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je to tak, zase jsem obo­ha­til zdejší li­te­rární mi­zé­rii o novou (a ne­u­vě­ři­telně špat­nou) po­víd­ko­vou roz­cvič­kou pro kterou jsem nemohl vy­mys­let žádný kloudný název a tak jsem jí začal říkat Jaro 20009. Jde o sou­část post-deníků, ale časově ná­sle­duje až po po­ně­kud temné (a zatím ne­na­psané) Ter­mi­na­litě. Jaro 20009 se ode­hrává včera, dnes a zítra, takže je v pod­statě dost ak­tu­ální, he? Ve sku­teč­nosti po­vídka není tak špatná – jde jenom o ab­surdní jarní mo­mentku, která ob­sa­huje všechno dů­le­žité – ne­ná­vist vůči blo­ge­rům, rvačku a cel­ko­vou pohodu.


+++ Aby se vy­rov­naly hla­diny, na­bí­zím po­ně­kud vzdá­leně zne­po­ko­ju­jící strip 669.262.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz