k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Something, something, something, dark side...

21. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska to budou jenom drob­nosti. Jako třeba stripy: 669.241 o kaž­do­den­ních sta­ros­tech studia na vysoké škole a 669.242 o snech ze kte­rých se chcete pro­bu­dit co nejdříve.

Dál: pod každým člán­kem je teď hla­so­vátko líbí/nelíbí. co víc k tomu říct? Je tam. Můžete to vy­zkou­šet.

Pak jsem taky udělal pro lidi ze SASPI ta­ko­vou věc. Je to jed­no­du­chý robot, který sle­duje dis­kuzní fórum Aso­ci­ace-hra pro tisíc a jed­noho hráče na SASPI, kde vzniká něco jako ře­tě­zový román a dělá z něj text či­telný bez skro­lo­vání v dis­kuz­ním vláknu a čtením od­spoda nahoru.


PS: SOE pro­ve­deno. Plán na další pě­ti­letku se plní na 120%. K tomuto od­váž­nému činu jsem použil webový ná­stroj Web­site Grader, který ana­ly­zuje stránky, vy­počte ně­ko­lik sta­tis­tik a poradí, co by se mohlo zlep­šit, aby si strá­nek vší­mali vy­hle­dá­vače. Velice pěkné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz