k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Soc-nety

9. 6. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Takže jak se na to tak koukám, tak se můj lob­bing za Twit­ter na­prosto minul účin­kem a to může zna­me­nat dvě věci: 1) moje čte­náře ne­za­jí­mají so­ci­ální sítě, 2) nikdo mě nečte nebo 3) kom­bi­nace obo­jího. Každá va­ri­anta je ve své pod­statě strašná.

No nic. Kaž­do­pádně sprostá slova jako so­ci­ální sítě, web 2.0 a blogy na nás křičí skoro ode­všad (a já si myslím, že pravý smysl těch slov vy­šuměl a teď se z nich staly bez­ob­sažné trendy-výrazy) a není možné si na tohle téma, které hýbe in­ter­ne­tem, ne­u­dě­lat názor. Já jsem si názor už udělal a zní: roz­tříš­tě­nost a všechno jsem sepsal v člá­nečku Sjed­no­cení soc-netů, který na­jdete v sekci úvahy, kam patří i ne­patří. Pře­mýš­lím, že nějak změním struk­turu strá­nek, aby do ní i ta­ko­vé­hle ne­vy­hra­něné věci nějak za­padly. Otázka zní jak trans­for­maci pro­vést.

Mi­mo­cho­dem slovo soc-net je ne­o­lo­gis­mus a jak jsem se díval, tak se nikde ne­po­u­žívá.

To by mohlo být všechno, ale počkat… ještě va­ro­vání na­ko­nec: nikdy a za žád­ných okol­ností se ne­dí­vejte ne film Threads – jeden z vůbec nejdě­si­věj­ších filmů o konci ci­vi­li­zace ná­sle­du­jící po ja­der­ném kon­fliktu. Ve své době byl na­to­lik ne­stra­vi­telný, že se v Bri­tá­nii nesměl mnoho let vy­sí­lat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz