k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sny o mechanických ovečkách

16. 9. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je čas na rychlý brain dump.

Mi­mo­cho­dem, kdyby se někdo po­za­sta­vil nad tím, co vlastně pojmem bra­in­dump myslím, tak vězte, že vět­ši­nou jde o re­ka­pi­tu­laci růz­ných věcí, které se mi po­slední dobou pro­hnaly hlavou, Twit­te­rem, fa­leš­nými Twit­tery a tak po­dobně.)

 1. Ne­dávno jsem na in­ter­ne­tech zakopl o do­ku­ment vě­no­vaný Phi­lipu K. Dic­kovi a upřímně jsem dostal strach začíst se do jeho knih. Nebo spíš strach i chuť zá­ro­veň. Z ukázek a roz­ho­vorů ve zmí­ně­ném pořadu bylo jasně patrné, že světy jeho knih jsou skli­ču­jící, ale zá­ro­veň zvlášt­ním způ­so­bem při­taž­livé a vy­na­lé­zavé. A to říkám i když jsem do jeho díla mohl na­hléd­nout jenom skrz film A Scan­ner Darkly (Temný obraz), který byl na­to­čený podle jeho knihy.
  On byl sku­tečně zbité zvíře – pa­ra­no­idní schi­zofre­nik a navíc feťák.
  Ná­sle­du­jící noci se mi pak zdál sen o me­cha­nic­kých oveč­kách, ne­u­vě­ři­telně kom­pli­ko­vaný a ta­ko­vou tou snovou dě­si­vostí protkaný sen, který měl mnoho růz­ných úrovní, které se vše­li­jak pro­lí­naly. Byl jsem rád, když jsem se z něho mohl pro­bu­dit. A to všechno vy­vo­lala jenom zmínka jeho knihy Sní an­dro­idi o elek­tric­kých oveč­kách?
  PS: Za zmínku stojí ještě roz­ho­vor s PKD z roku 1977.
  PPS: A nějaká Dic­kova díla se dají najít na gu­tenberg.org. Hmmm, hmmm.
 2. Na světlo světa vy­pluly nějaké další sku­teč­nosti o ne­chvalně známé a uta­jo­vané me­zi­ná­rodní dohodě ACTA (Anti-Coun­ter­fe­i­ting Trade Agre­e­ment), která má být už za týden po­de­psaná.
  Z názvu je patrné, že má mít v hle­dáčku pa­dě­lání zboží. Ve sku­teč­nosti její tvůrci re­zig­no­vali na za­sta­vení sku­teč­ného ma­so­vého pa­dě­lání, které má dopad na eko­no­miku a může ohro­zit i životy lidí (např. pa­dě­lané léky). Místo toho se za­mě­řili na drobné pi­rát­ství a z toho vy­plý­va­jící kon­t­rolu davu.
 3. Už dlouho mám v hlavě tohle: Všichni, kteří věří v glo­bální otep­lo­vání a vše­chen ten humbuk kolem skle­ní­ko­vého efektu, jsou v pod­statě op­ti­misté. Podle nich za kli­ma­tické změny můžeme my a tím pádem je my taky do­ká­žeme zvrá­tit. Podle nich za to nemůže Slunce, v němž se každou vte­řinu spálí 600 mi­li­onů tun vodíku. Proti Slunci jsme na­prosto bez­mocní.
 4. Ko­nečně jsem viděl (nebo spíš pro­tr­pěl) film Nahý oběd a musím říct, že je to bída. Film má s knihou jenom pra­málo spo­leč­ného. – a všechno sdrá­to­vat k sobě ja­kýmsi dějem, který s knihou nemá vůbec nic spo­leč­ného.
  Pro před­stavu: z téhle ukázky vy­trhejte všechny osoby, místa a věci psané s velkým pís­me­nem (jako např. Dr. Benway, In­ter­zóna), při­dejte ně­která fakta o Burrou­gh­sovi, od­mys­lete si všechnu au­to­rovu ge­ni­a­litu a při­lnavý ru­ko­pis, sdrá­tujte to úplně ná­hod­ným dějem a při­dejte ně­ko­lik brouků a psa­cích strojů a máte to. Právě jste na­to­čili Nahý Oběd.
 5. Už před ně­ja­kou dobou jsem začal číst Pi­rát­ské noviny (v pod­statě ne­dlouho po jejich startu), které sym­pa­ti­zují s Českou pi­rát­skou stra­nou a občas při­ná­šejí za­jí­mavé in­for­mace. Občas od­ka­zuji na jejich články ze stal­kra. Tak na­pří­klad pře­klad pu­b­li­kace Je co­py­right pro vědu pomocí nebo pře­káž­kou? Brit­ská ná­rodní knihovna se ptá vědců a pe­da­gogů.
 6. Bod číslo šest ne­e­xis­tuje.
 7. To jsme snad z 11. září všichni ze­ší­leli?.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz