k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Smrtelná arytmie

18. 4. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Včera jsem byl ozna­čen jako ne­ná­vistný blo­gger, vážně mi ne­do­chází proč zrovna já, takový mírný a pře­jící člověk, který vedl in­for­mační kampaň Al­ko­hol, drogy a blo­go­vání za to ne­stojí, děti jsem byl takto han­livě ozna­čen…

Ale vlastně proč ne, mohl bych si to napsat do ži­vo­to­pisu a hned někam nahoru, aby lidi věděli, s kým mají tu čest!

Konec srandy, teď se bude plakat. Nebo se bude aspoň číst. Je tu další po­vídka.

Roz­hodl jsem se na k47čku dát po­vídku Na palubě křiž­níku Mortis Aryt­mia, kterou jsem psal v pro­sinci mi­nu­lého roku a v lednu tohoto roku. Jde vlastně o pátý díl Aryt­mie – šílené série, která začala tak, že jsem si jed­noho dne sednul k po­čí­tači a zcela au­to­ma­ticky jsem psal, co mě na­padlo. Vznikl tak po­di­vu­hodný osobní a su­ges­tivní text, který se mohl zdát zá­bavný, ale ve sku­teč­nosti byl o lidské samotě, od­lou­čení a ne­schop­nosti činu. Pak ná­sle­do­valy další tři texty s po­dob­ným té­ma­tem i stylem a pak i pátý, možná že úplně po­slední, text, který se trochu vymyká. Na palubě křiž­níku Mortis Aryt­mia je -da­loby­se­říct- váž­nější a taky trochu v ur­či­tých ohle­dech drs­nější. Nej­lepší bude si to prostě pře­číst.

Jo a mi­mo­cho­dem: křiž­ník Mortys Arymia jsem dal na SASPI a do­konce i vel­kému che­mi­kovi se to líbilo v míře větší než malé.

++ a tak nějak by se to ne­o­be­šlo bez ně­ja­kého toho stripu ze staré várky, třeba stripu číslo 669.148, který je o zcela běž­ných zá­le­ži­tos­tech vy­so­ko­škol­ské obce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz