k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Slova pod tlakem času

4. 11. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mám pro­blém: není čas & ne­stí­hám. Už je to tak běžný stav, že to pře­stává být sranda & téměř jsem se to naučil ig­no­ro­vat. Prostě žiju dál a po­slou­chám hudbu. Třeba taková kapela Thirty se­conds to mars zní docela k světu. Do­po­ru­čuji!

Minule jsem sli­bo­val něco jako po­vídku, že?! Nedá se svítit, sliby se musí plnit. Dneska padla řada na po­vídku Sen. Re­spek­tive její první část (v prv­ních čás­tech se bořím nějak moc, minulá ba|r|ealita byla také prvním frag­men­tem něčeho vět­šího). Sen je pří­bě­hem pro­gra­má­tora jménem C., který před něčím prchá a je stí­haný noč­ními můrami. To vše po­dá­vané v ne­jas­ných názna­cích na mi­nu­lost a ta­jem­ných ob­ra­zech. To je příliš mnoho slov o příliš krát­kém textu Snu.

Jedeme dál: kdyby nebyl strip, svět by prav­dě­po­dobně oka­mžitě skon­čil. Na­štěstí se tak ne­stalo a je tady 669.127, který zase před­sta­vuje velice spe­ci­ál­ního hosta – další po­div­nou exis­tenci in­ter­netu, kterou lidi buď ne­znají nebo ne­ná­vidí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz