k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sčítání škod

27. 8. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc (via)

Tak je to jasné: můj starý disk je de­fi­ni­tivně po smrti. Teď už mi ne­zbývá nic jiného než začít sčítat škody.


Takže co všechno jsem ztra­til:

V součtu to na­ko­nec vypadá, že jsem toho zas tak moc ne­ztra­til, ne­při­šel jsem o žádný se­ri­ous busi­ness. Žádná velká tragé­die se nekoná. Navíc má celá věc i svoje světlé stránky. Na­pří­klad: Před in­ci­den­tem jsem ode­bí­ral přes 100 RSS feedů, nevím přesně kolik, ale bylo jich hodně. Ně­které z nich jsem už ani nečetl, ale říkal jsem si, co kdyby tam bylo něco za­jí­ma­vého a ne­chá­val jsem je v se­znamu. Teď ode­bí­rám 32 feedů a mys­líte, že my ty ostatní chybí? Ne. Do­konce si ani ne­vzpo­menu, jaké to byly. Tady je vidět, že zkrátka nebyly dů­le­žité. Nehoda vedla k tomu, že jsem si (ko­nečně) ukli­dil pod nohama. Někdy je dobré za sebou spálit všechny mosty.

Schválně to zkuste taky: zá­lo­hujte to nej­dů­le­ži­tější, co vás na­padne právě teď, roz­mlaťte pevný disk kla­di­vem, kupte si větší, ob­novte ze zálohy a na­jed­nou je svět lepší: 1) zba­vili jste se všeho ne­po­třeb­ného na čem ne­zá­leží a jenom vás to zdr­žuje a hlavně 2) máte mnohem větší disk.

PS: Přes­něji řečeno: disk není mrtvý, ale má po­ško­zený povrch ploten a zá­chrana by stála přes 9000. Takže možná v bu­doucnu, až budu mul­ti­mi­li­ar­dář, který se bude koupat v ka­vi­áru smí­cha­ném se šam­paň­ským, nechám ten disk vy­táh­nout z kry­o­genní kóje a data za­chrá­nit. Ale do té doby ne­zbude nic jiného než snít.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz