k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Scala - scalable language

5. 2. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V po­slední době jsem po­tajmu napsal pár článků o Scale – bri­lant­ním pro­gra­mo­va­cím jazyce, který je ně­kte­rými ozna­čo­ván za ná­stupce Javy.

Vět­ši­nou se jedná o malé hacky, roz­ší­ření jazyka pomocí me­cha­nismu im­pli­cit­ních kon­verzí, im­ple­men­tace kon­strukcí z jiných jazyků, nějaká videa, pár před­ná­šek o Scale nebo třeba docela se­ri­ózní srov­nání ně­kte­rých rysů Scaly a C#. Další články jsou na cestě, na­pří­klad o tran­zi­ti­vitě im­pli­cit­ních kon­verzí, srov­nání Sca­lov­ské sequence com­pre­hension (for cyklu) s LINQ z C#, něco o ty­po­vém sys­tému Scaly atd atd. Prostě věci, které můžou za­jí­mat všechny čtyři české pro­gra­má­tory, kteří znají Scalu.

Bez dal­ších prů­tahů, tady jsou:

 1. Nette BC breaks
 2. Scala – Elvis ope­ra­tor
 3. Scala – po­st­fi­xový if
 4. Scala – Zře­tě­zené po­rov­ná­vání
 5. Scala – ně­ko­lik video-úvodů do jazyka
 6. Scala – ope­rá­tor moc­niny
 7. Scala – dy­na­mický jazyk
 8. Scala – kla­sický for cyklus
 9. Scala versus C# 4.0 – Struk­tu­rální typy versus Dy­na­mic member lookup
 10. Scala – před­nášky
 11. Scala – kratší im­pli­citní kon­verze
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz