k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Samé dobré zprávy a jenom minimum špatných vtipů

7. 8. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Když jsem před­mi­nule psal, že Bad Joke In­cor­po­ra­ted tady zve­řej­ním až potom, co skončí soutěž, do které jsem ho poslal, pro­tože pra­vi­dla ne­po­vo­lují už pu­b­li­ko­vané texty, ne­vě­děl jsem, že myslí pu­b­li­ko­vané jako do­o­pravdy ofi­ci­álně pu­b­li­ko­vané tak, že se v prů­běhu oné trans­akce někdy ob­je­vily peníze a v jednom bodě změ­nily vlast­níky a ne pu­b­li­ko­vané jako ně­ko­lik kapek na­li­tých do roz­bou­ře­ného a pře­pl­ně­ného moře slov zná­mého jako In­ter­net.

A pro­tože zve­řej­nění na in­ter­netu je OK, pak tedy Bad Joke In­cor­po­ra­ted zve­řej­ním na in­ter­netu.

Malé promo pro BJI jsem napsal už před­mi­nule, ale pro klid duše to tady zo­pa­kuji:

Bad Joke In­cor­po­ra­ted na první pře­čtení může vy­pa­dat jako další va­ri­ance na Blade run­nera nebo jeho před­lohu Do An­dro­ids Dream of Elect­ric Sheep?, ale to je jenom ne­šťastná shoda náhod (v tomhle pří­padě se můžu napůl bránit vlastní ne­vzdě­la­ností, pro­tože jsem DADoES zatím nečetl). Jak jsem zdo­ku­men­to­val jinde, všechno se vy­ví­jelo cha­o­ticky a téměř do sa­mot­ného konce jsem neměl ponětí, o co v pří­běhu jde a jak vlastně do­padne. Hnal jsem se vpřed jako blázen vy­stře­lený ka­ta­pul­tem s tím, že se zbytek vyřeší cestou.

Na­ko­nec to na po­vrchu vypadá jako odvar blade-run­ne­rov­ské sci-fi s an­dro­idy po­strá­da­jící em­pa­tii. Hlavní rozdíl je v tom, že se ne­za­jí­mám o to, co před­sta­vuje lid­ství, ale co a jak se po­dě­lalo, když jsme se sna­žili lid­ství na­po­do­bit umělou in­te­li­gencí. V pod­statě jde o dra­ma­ti­zaci roz­poru mezi Noamem Chom­skym a Pe­te­rem Nor­vi­gem o bu­douc­nosti umělé in­te­li­gence. Chom­sky věří, že se podaří se­sta­vit ele­gantní teorii in­te­li­gence, Norvig na tohle re­zig­no­val a vidí bu­douc­nost ve sta­tis­tic­kých mo­de­lech, které ne­vy­světlí proč se něco děje, ale zdá se, že jsou do­sta­tečně přesné a to je všechno o co jde. Ne­mu­síme věcem ro­zu­mět, stačí, když budou vy­pa­dat, že fun­gují. Souboj kauza­lity a ko­re­lace. V Bad Joke In­cor­po­ra­ted vy­hrála ko­re­lace a vy­tvo­řila de­fektní vědomí, které není schopno cítit emoce a i když to umě mas­kuje, plně ho ovládá chladná kalkul.

A to všechno se ode­hrává během pra­cov­ního po­ho­voru v re­a­litě Aryt­mie, která byla vždycky zá­měrně vy­hro­cená a nikdy jsem se tam s ničím moc nesral. Všechno jako ob­vykle opat­řeno po­znám­kami a re­fe­ren­cemi.


Mi­mo­cho­dem1: Bad Joke In­cor­po­ra­ted je velice ma­toucí název, který s dějem nemá vůbec nic spo­leč­ného. Je to jenom ar­te­fakt z dávné mi­nu­losti, kdy za á) BJI mělo být za hu­mor­nější a za bé) vy­ob­ra­zený po­ho­vor je špatný vtip stejně jako mnoho ne­fik­tiv­ních po­ho­vorů.

Mi­mo­cho­dem2: Jak si vaše jazyky určitě všimly první od­sta­vec je jediná věta o še­de­sáti šesti slo­vech. Jsem si toho vědom a je mi to velice líto.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz