k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rychlá infuze...

6. 6. 2007 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

To byl zase den. Do 4:00 jsem se učil na zkoušku z Y16PAP, pil nad­smr­telý dávky kafe (čtvr­tinu hr­níčku na­pl­níte kafem, další čtvrtku cukrem a pak to za­li­jete vodou; in­to­xi­kace ko­fei­nem na­stává prak­ticky oka­mžitě) a pak jsem v 7:00 vstá­val, abych ji složil. Ale stálo to za to… Dostal jsem za jedna, takže plány vy­chá­zejí skvěle.

Ani teď ne­po­ru­ším tra­dici a pro všechny zá­visláky je tu strip 669.98. V hlavní roli jsem opět já a zcela ne­če­kaně i můj brácha.

Mám ně­ko­lik věcí roz­pra­co­váno, ale je­li­kož teď není čas, musíte se spo­ko­jit pouze s novým vy­dá­ním Si­mu­trans news. Re­ka­pi­tuji v něm no­vinky, které při­nesla zatím po­slední verze této hry (0.99.12) a taky píšu něco o veliké změně: pří­klon k ote­vře­nému zdro­jo­vému kódu. Tento pří­stup už nese své ovoce a na fóru se ob­je­vují první patche od uži­va­telů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz