k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rozum a chtíč nemohou být v opozici natrvalo

29. 8. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už vím jak tyhle stránky skončí. Na své 47. na­ro­ze­niny je prodám, což vy­chází na 6. září 2034. Na­stavte budíky, od­po­čet běží!

Tak to by byly stručné zprávy z křiš­ťá­lové koule. Ale po­slední dobou jsem kromě věš­tění, po­slou­chání hudby (Twit­te­ruji o tom, co právě po­slou­chám a nějak víc mě to za­u­jalo), dělání růz­ných věcí o kte­rých nechci teď mluvit, taky něco hrál. A to něco bylo pár ne­zá­vis­lých her. Letmo jsem se pro­le­těl indie-sférou a do kolen mě nejvíc do­stala jed­no­du­chá akční věč Choke on my Ground­hog, YOU BASTARD ROBOTS od Pe­t­riho Purhy. Byl jsem tak nadšen, že jsem do­konce o tom napsal krátký článek, dalo by se říct ta­ko­vou skoro-re­cenzi.

Jinak, kdyby nebylo mezi námi jasno, tu hru vřele do­po­ru­čuji.

Co dál? Co dál? Jo už vím! Opět jsem (po dlouhé době) změnil vzhled desktopu a zase mám nut­ka­vou po­třebu se o to se všemi po­dě­lit.

No a na­ko­nec už jenom tech­nické zá­le­ži­tosti: do sekce stripy jsem přidal ukázku po­sled­ního stripu každé série. Kdyby se vám to ne­lí­bilo, dají se tyto ná­hledy skrýt (a díky jQuery je to pěkně ani­mo­vané). A pak jsem taky trochu poš­te­lo­val budíky pod IE6 (pro­tože jsem si vzpo­mněl, že jsem stránky v modrém éčku vůbec ne­tes­to­val, hanba!).

A teď už jenom nějaké skoro-ob­li­gátní péeska a já od­jíž­dím na mi­li­tary-air­sof­to­vou akci, o které ani nevím jak se jme­nuje, ale ačkoli se tváří jakože mi­li­tary, tak podle našich pří­prav, to vypadá spíš, že chys­táme vel­ko­le­pou žra­nici. Inu, na­fů­do­vat se člověk musí.


PS: Ně­které uve­dené sku­teč­nosti nebo před­po­vědi bu­douc­nosti mohou ob­sa­ho­vat více fikce než je zdrávo. PS#2: Huray! I'm famous de­vi­ant. (http://www.ga­me­spot.com/pages/forums/show_msgs.php?topic_id=26156645&page=1)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz