k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Říkal tady někdo hejt?

12. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Trochu jsem si za­hej­to­val a bylo to nutný. Když je člověk na­sra­nej, musí to ven ne­hledě na ná­sledky.

Víte, mě serou ste­re­o­typy, mě štve ta ab­surdní ša­b­lo­no­vi­tost světa, ne­chápu ty ne­re­álné idoly, které na nás valí te­le­vize, in­ter­net a média. Do­pa­lují mě ty věci, které člověk musí dělat, pro­tože je to nor­mální. Už jsem o tom psal v aB a píšu o tom znova v sa­mo­stat­ném článku Ša­b­lony a ste­re­o­typy.

Po­ku­sil jsem se tam kázat cha­o­tické zlo a svůj pohled na věc, kde se ne­sna­žím říct, co je správně, ale vy­jme­no­vá­vám všechno, co je špatně, všechno ty po­krou­cené a zde­for­mo­vané ideály a vize sou­hlas­ného světa, kde nikdo nemá pro­blém, kde nikdo netrpí a nikdo není ne­spo­ko­jen. Sly­šíte to? Ano, přesně tuhle es­te­tiku nám láme do hlavy naše okolí. Co vidíte na pla­ká­tech, co vidíte v te­le­vizi, co sly­šíte z rádia, co čtete na in­ter­netu? Přesně tyto ste­re­o­typy, které pře­kryjí pravdu a na­hradí ji ně­ja­kou vy­uměl­ko­va­nou ne­re­a­li­tou. V článku tepu do ko­mu­ni­kace, pravdy do pod­staty vy­ja­d­řo­vání, pro­tože tohle všechno se po­stupně de­for­muje.

To by byla hlavní udá­lost dneška. Teď už jenom po­druž­nosti:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz