k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rekapitulace pětiletky wyhledawacze

7. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou jsem se trochu vrtal ve wy­hle­da­wa­czi, opra­vil jsem pár chyb, něco přidal, něco upra­vil a při tom pořád plá­nuji světlé zítřky.

Tyto no­vinky o wy­hle­da­wa­czi prů­běžně píšu na svůj twit­ter a zprávy ozna­čuji tagem #wy­hle­da­wacz.

To je mi­nu­lost a teď bu­douc­nost:

Právě teď při­pra­vuji nové a za­jí­mavé funkce, které budou vy­u­ží­vat sé­man­tická data z pro­jektu Fre­e­base. Ve finále bych chtěl, aby se wy­hle­da­wacz pro­mě­nil jenom z oby­čej­ných strá­nek, kde se dají hledat sou­bory, v něco víc – aby se z něj stal stroj. Mám na mysli stav, kdy bude hledat, sám sta­ho­vat, do­po­ru­čo­vat a sle­do­vat, co se kde ob­je­vilo. Aby byl po­ho­tový, všu­dypří­tomný a uži­tečný. Před­stavte si pro­gram – kli­enta, který vám běží doma na po­čí­tači, vy jste někde úplně jinde ve škole nebo třeba na cestách, na­jdete fůru sou­borů, které byste po­tře­bo­vali stáh­nout, při­hlá­síte se na wy­hle­da­wacz, na­sy­pete do něj odkazy a klient u vás doma začne au­to­ma­ticky sta­ho­vat. A když se vrá­títe domů, všechno je už při­pra­veno. Není to nád­herná před­stava?

Tohle všechno je možné, tohle všechno je v plánu a k této lou­peži sto­letí mi po­slouží právě Fre­e­base, jejíž mož­nosti jsou ne­o­me­zené a jediná její ne­vý­hoda je, že má na­sta­vený docela drsný limit, jak dlouho může po­lo­žený dotaz trvat a tak kom­pli­ko­vané a roz­sáhlé dotazy často selžou. Ale i s tím se dá vy­po­řá­dat.

Na něčem z mých skvě­lých plánů jsem už začal dělat a něco už do­konce fun­guje, ale ještě pořád to není do­ko­nalé. Nicméně, až se roz­hodnu, že je všechno OK, tak tyhle vy­mo­že­nosti budou jen pro re­gis­tro­vané členy, kteří mi na bibli od­pří­sáh­nou, že vědí do čeho jdou a veš­keré po­ru­šo­vání au­tor­ského zákona je jenom jejich věc a mě se to netýká.

A jenom tak mi­mo­cho­dem: wy­hle­da­wacz před mě­sí­cem pro­vedl 1600. hle­dání, teď se mí­lo­vými kroky blíží číslu 2000 a po­pu­la­rita stále stoupá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz