k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Reborn + lifestream + Quake

11. 9. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

K47čka se pře­ro­dila. Zase.

Kdy­bych to po­čí­tal, tak sou­časná verze bude už nějaká sedmá v pořadí. Možná osmá. Kdo ví. O co jde? Pro­bral jsem se z apatie a trochu jsem hrábl do da­ta­bá­zo­vých a pro­gra­mo­vých střev sys­tému, který pohání K47čku. Mimo jiné jsem pře­zbro­jil na novou verzi Nette fra­meworku – vý­vo­jo­vou verzi 0.9. Pře­chá­zet na ne­sta­bilní verze není nej­mou­dřejší, ale já mám krédo, že jakmile to není ne­sta­bilní al­fa­verze, tak to neberu. Víme? Na po­vrchu je toho vidět jenom málo, ale dole, pod ka­po­tou se udály Velké Věci. Dost jsem měnil da­ta­bá­zové schéma, aby dotazy byly rych­lejší a bylo jich třeba méně. Po­drob­nosti si odnesu do hrobu, jenom řeknu, že mi­gro­vat da­ta­bázi je vždycky sranda k po­pukání, zvlášť, když se na ser­ve­rech hos­tingu objeví zá­keřná chyba, která se na mém po­čí­tači ani při dů­klad­ném tes­to­vání ne­ob­je­vila. Na­štěstí jsem tak trochu hacker a kolem šesté ráno jsem našel způsob, jak chybu obejít.

Změny na po­vrchu: nevím přesně. V pod­statě jde o drob­nosti, ale všichni víme, že na drob­nos­tech záleží. Tak třeba u článků se píše jak je dlouhý a kolik zabere jeho pře­lous­kání. Čtenář pak vidí, že to bude trvat jenom chvilku a má (te­o­re­ticky) větší chuť pustit se do čtení. Nápad to není můj, oko­pí­ro­val jsem to z jiných strá­nek. Jo a dál: výpis no­vi­nek je vy­lep­šený a v ar­chivu se do­konce uka­zuje graf mě­síční čet­nosti ak­tu­a­li­zací. Pak ještě výpis postav z po­ví­dek a stripů doznal zlep­šení + trochu sta­tis­tik, výpis sbírek je taky trochu více sexy a pak je tady ještě spousta mi­k­ro­sko­pic­kých zlep­šo­váků na které si teď ne­vzpo­menu (nevím, kdy tuto no­vinku pu­b­li­kuji, ale právě teď je 5 hodin ráno a zrovna jsem asi 2 hodiny hrál Quake Live, ale o tom poz­ději).

Co se stalo dál? Pořád se něco děje, ale má­lo­kdy to za to stojí. Tak třeba jsem si za­pi­so­val sny. Nic moc. Hledal jsem dva­náct důvodů proč je Zalgo lepší mýtus než Cthulhu a našel jsem jenom dva: Zalgo ne­e­xis­tujeZalgo se pře­vážně vy­sky­tuje v ko­mik­so­vých stri­pech. Začal jsem po­u­ží­vat ver­zo­vací systém Git, ale o tom se ro­ze­píšu někdy příště. Na Ter­mi­na­litě pořád pra­cuji (už brzy bude něco k na­kous­nutí). A pak taky hraju už zmí­něný Quake Live.

Ano, online remake Quake 3, který jsem hrával v roce 1999 a snažil jsem se ze svého stroje vy­máčk­nout co nej­větší FPS, je jediná nová věc, která mě v po­slední době do­o­pravdy chytla. Kon­cept je fan­tas­tický: sednu k pro­hlí­žeči, při­hlá­sím se, kliknu na zápas a už jsem tam a hraju. A je to Quake, takže tempo je zbě­silé, umírá se a zabíjí jako na bě­ží­cím pásu pořád dál a dál do pa­de­sáti fragů, pak se změní aréna a jede se nanovo (ano hraju hlavně free for all = všichni proti všem = bru­tální masakr všeho co se hýbe). Zásady hry jsou jenom dvě: nikdy se ne­za­sta­vujnikdy ne­pře­stá­vej stří­let. Když hráč poruší jedno z těchto pra­vi­del, prav­dě­po­dobně zemře. Po­hl­tila mě všu­dypří­tom­nost hry a moje nad­šení je veliké, bo­hu­žel se skillem to není tak slavné. Podle ak­tu­ál­ních sta­tis­tik jsem kolem 13500. místa řazeno podle počtu fragů. Kdyby mě chtěl někdo potkat online, mám stejný nick jako všude jinde: kaja47.

Sta­tis­tiky v Quake Live jsou stejně za­jí­mavá věc. Hra si o hrá­čích ucho­vává celou spoustu in­for­mací: počty fragů, oce­nění, zápasů, po­u­ží­vání zbraní, přes­nost. Všechno. Hráč na zá­kladě ně­kte­rých za­jí­ma­vých kousků, může dostat extra award. Třeba za fra­go­vání s pouhým jedním bodem života, nebo za sestře­lení ne­pří­tele ra­ke­tou ve vzdu­chu a tak dále. Někdy, když se mi už nechce hrát, jenom se dívám do sta­tis­tik a po­rov­ná­vám. Taky za­jí­mavé.


Pokud jsem chtěl říct něco dů­le­ži­tého, pak jsem to za­po­mněl. Místo toho hodím do placu dva stripy: prvním bude číslo 669.286 o nut­nosti tes­to­vání (viz za­čá­tek dnešní li­ta­nie) a druhým číslo 669.287 o bo­les­ti­vých prav­dách života.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz