k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Realita je inspirací pro fikci, fikce je inspirací pro realitu

3. 10. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by (via)

A co třeba ta­ko­vé­hle dvě po­vídky:

Stane se vražda. Na místě činu zů­stala jenom jedna hrubá plas­tová ná­boj­nice a ne­hybné tělo. Ana­lý­zou pro­jek­tilu a ná­boj­nice se nic ne­zjis­tilo. Zbraň se nedá vy­sto­po­vat. Ví se jenom, že hlaveň nebyla příliš kva­litní.

De­tek­tiv, který vraždu vy­šet­řo­val, na in­ter­netu narazí na kom­pletní in­strukce jak si na domácí 3D tis­kárně vy­tisk­nout plně funkční zbraň. Poději se ukáže, že vývrt hlavně na 3D modelu sou­hlasí s pro­jek­ti­lem.

Vrah si vy­tiskl vlastní pis­toli, vy­stře­lil z ní jediný náboj a pak ji hned roz­pus­til v ky­se­lině. Zbraň, která nikdy ne­e­xis­to­vala se nedá nikdy od­ha­lit.

V tomhle pří­padě nejde tak úplně fikci. V brzké době se toho můžeme dočkat.


Bit­Coin (nebo po­dobná kryp­to­měna) se ve světě roz­šíří. Hlavní zá­sluhu na tom má lob­bing bank a fi­nanč­ních in­sti­tucí, kterým vy­ho­vuje, že ob­cho­do­vání s Bit­Co­i­nem téměř není možné re­gu­lo­vat a to bankám umož­ňuje pro­vá­dět mnohem ris­kant­nější spe­ku­lace, než by kdy mohly ve světě s aspoň mi­ni­mál­ními re­gu­la­cemi. Bit­Co­inu pomohl tlak na al­go­rit­mic­kou spra­ve­dl­nost, která je lev­nější než lidská spra­ve­dl­nost. A blockchain bit­co­inu je dis­tri­bu­o­vaný zdroj pravdy, který není možné pod­vrh­nout.

Tady začíná příběh hrdiny-█████, který po­u­žívá vý­hradně Bit­Coin a na ho­to­vost nebo kre­ditní kartu nesáhl už roky. Vše­chen jeho ma­je­tek je smart pro­pery na­vá­zaná na Bit­Coin. Smart Pro­perty je fy­zická věc, která fun­guje jenom když vlast­ník pro­káže, že vlastní pří­slušný krypto-klíč a tenhle důkaz je ne­zfal­šo­va­telně uložen v blockcha­inu v trans­akci ve které danou věc koupil. Jeho auto, te­le­fon, po­čí­tač, te­le­vize, domácí spo­tře­biče, vy­sa­vač, ter­mostat, ovlá­dání světel – na­prosto všechno je smart pro­perty – ve všem je po­čí­tač, který od­mítne pra­co­vat pro ko­ho­koli, kdo nemá pří­slušný klíč. Díky tomu mu nikdo nic ne­u­kradne. Zloděj nemá pří­slušné klíče a díky silné kryp­to­gra­fii je ani nemůže pro­lo­mit (pokud tedy ne­platí, že P = NP), takže je všechno ukra­dené zboží k ničemu.

To fun­guje skvěle až do oka­mžiku, kdy hr­di­novi někdo odcizí sou­kromé klíče jeho Bit­Coin účtů, ob­ra­tem pře­vede jeho kryp­to­měnu na cizí účty a všechny na­vá­zané smart pro­perty prodá sobě za sym­bo­lic­kou částku (kterou také pře­vede k sobě). Hrdina v tom oka­mžiku přijde zcela o všechno. Jeho smart pro­perty ho ne­po­znají a pře­sta­nou po­slou­chat. Jeho ro­bo­tické auto se samo ak­ti­vuje a odjede k novému vlast­ní­kovi. Jeho po­čí­tač a te­le­fon upo­slech­nou pří­kazy svého nového vlast­níka a ode­šlou mu všechny ulo­žené in­for­mace. A nic z toho nemůže vrátit, pro­tože veš­keré trans­akce v síti Bit­Co­inu jsou ne­vratné*.

Poté, co ho zradil jeho di­gi­tální svět, se hrdina začne do­má­hat lidské spra­ve­dl­nosti, ale zjistí, že po­li­cie a soudy jsou prak­ticky ne­e­xis­tu­jící, pro­tože se celá celá spo­leč­nost tech­no­kra­ticky při­klo­nila k al­go­rit­mické spra­ve­dl­nosti krypto-pro­to­kolů.


Minulá dávka in­spi­race byla o sou­kromé válce, kterou na­star­to­val pokrok v hyd­ro­po­nic­kém ze­mě­děl­ství.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz