k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Rasismus, xenofobie, náboženství - omluva

4. 11. 2010 (před 9 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)
CC by-nc-sa (via)

Při­bližně před rokem jsem tady na k47čce pu­b­li­ko­val článek Ra­sis­mus, xe­no­fo­bie, ná­bo­žen­ství, který byl – ku­lantně řečeno – velice kon­tro­verzní. Po­pravdě: pře­stře­lil jsem ne­o­mlu­vi­tel­ným způ­so­bem a článek, který byl pů­vodně za­mýš­len jako po­le­mika o mus­lim­ských při­stě­ho­val­cích, kul­turní kon­fron­taci a nut­nosti příliš ne­u­stu­po­vat, ale snažit se najít nějaké equi­lib­rium, nějaký kom­pro­mis se zvrhl v ne­u­tu­cha­jící proud urážek islámu a všech jeho vě­ří­cích. Chtěl jsem lidi trochu po­dráž­dit a roz­prou­dit tak dis­kuzi, ale roz­hodně jsem neměl v plánu někoho urazit nebo hanět jeho pře­svěd­čení. Svého jed­nání hlu­boce lituji a omlou­vám se všem, kte­rých se to dotklo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz