k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rap News X

12. 1. 2012 (před 10 lety) — k47 (CC by-sa)

Každé nové Rap News video mě vždycky naplní op­ti­mis­mem, že máme naději, že můžeme změnit chod dějin a na­smě­ro­vat je k o něco svět­lej­ším zítř­kům + v tom ak­tu­ál­ním je Noam Chom­sky.

video

++ před­chozí Rap News: #8 Osa­ma­cide, #7 #Re­vo­lu­tion, #6 Ca­ble­gate, #5 War on jour­na­lism (feat. Julian Assange)#4 War on the In­ter­net


++ Rick Falkvinge – otec Pi­rát­ské strany – říká, že USA jsou ne­ná­vratně v hajzlu, ale tam, kde jsou piráti nebo jiná or­ga­ni­zo­vaná opo­zice, tam je ještě naděje

++ Rick při­náší i nějaké dobré zprávy: celý ban­kovní systém se zhroutí za 10 až 15 let, re­spek­tive ve světě, kde je široce roz­ší­řená krypto-měna nebude po­třeba. Viz.: Krypto-anar­chis­mus.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz