k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Questionable Content

30. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­sled­ních pár dnů jsem četl web­ko­miks Ques­ti­o­na­ble Con­tent, což je zá­padní (tedy žádná manga), středně zá­bavný, docela dobře kres­lený (je krásně vidět, jak se autor během let učil kres­lit a jak se zlep­šo­val, první díly jsou fakt špína a už po roce se na to dá koukat) komiks ze života, který vy­chází od roku 2003 a v sou­čas­nosti má kolem 1300 dílů (při­čemž jeden díl je ob­vykle stránka se čtyřmi panely), takže ně­ja­kou dobu vydrží. I když na druhou stranu, začne po nějaké době pů­so­bit za­tra­ceně ste­re­o­typně a spadne do ša­b­lony: všichni jsou téměř šťastní, nic se neděje, a když už se něco stane, hned se všichni omlou­vají. Na slovo „sorry“ a Ma­re­te­novo chy­tání se vzadu za krk, jsem byl už aler­gický.

Ale na druhou stranu se mi líbí, že se po­stavy nějak vy­ví­její a mění a ne­stává se, že po skon­čení ně­ja­kého dě­jo­vého celku se všechno re­se­tuje, vrátí do kli­do­vého stavu a začne se znova. Čas plyne a cha­rak­tery se vy­ví­její. Faye začne pít, pak téměř pře­stane, ale pro­mění se z děvky s pro­blémy na jenom děvku. Marten chodí s Dorou. Jeho dřív se­be­jistý ka­ma­rád Steve se po jednom roz­chodu se­sy­pal a na­po­sledy byl viděn, jak se u sebe doma opíjí.

Avšak nej­za­jí­ma­vější po­sta­vou je Hen­ne­lore, která trpí ob­se­dantně kom­pul­zivní po­ru­chou, ne­spa­vostí (což je pro mě jedna z nej­za­jí­ma­věj­ších poruch vůbec) a mnoha dal­šími úz­kostmi a ne­u­ró­zami a cel­kově je z celého osa­zen­stva nej­sym­pa­tič­tější. Han­ne­lore je zcela zá­sadní po­divná po­stava, kterou člověk nemůže nemít rád. Teď mě navíc napadá, že téměř vždycky se stane nej­po­pu­lár­něj­ším nějaký bi­zarní ve­d­lejší cha­rak­ter (vzpo­mí­náte na Matta z DN? Jenom se tam mihl a hned ho zabili, ale zvedl ší­le­nou fan-vlnu).

Ques­ti­o­na­ble Con­tent je jenom další web­ko­miks. No a co? Ale on je to velice chytlavý komiks. Když jsem dočetl, co Jeff Jacques zatím vydal, byl jsem úplně nesvůj. Na­jed­nou nebylo co číst, ve vzdu­chu visely ne­vy­ře­šené otázky a musel jsem čekat na další díly (v sou­čas­nosti jich vy­chází pět za týden).

QC je zkrátka dobrý.

A jenom tak mi­mo­cho­dem: prostá ma­te­ma­tika říká, že každý rok vyšlo ne­u­vě­ři­tel­ných 216 dílů, což je za­tra­cená ka­dence a vypadá to, že Je­phau­tor na­sa­zené tempo celkem v pohodě drží.


PS: Příště hodím do placu novou po­vídku, která je po­dobná Aryt­miím, ale ne­patří mezi ně. A pak mám v plánu spus­tit něco, co na­hradí mo­men­tálně ne­vy­chá­ze­jící stripy. A to něco je jeden z mých středně vel­kých snů a shodou náhod to plá­nuju už nějaký ten měsíc a teprve až teď na­de­šel ten správný čas. Takže někdy příště nebo přes-příště se uvidí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz