k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Quantum mechanics sucks?

10. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je něco pro­hni­lého v teorii kvan­tově me­cha­nické. Sice fun­guje skvěle, ale za jakou cenu? Když dneska pro­fe­sor vy­klá­dal zá­klady mo­derní fyziky a pro­pra­co­val se až na úroveň kvarků, tak se začaly dít věci. Kvarky jsou totiž cha­rak­te­ri­zo­vány vlast­ností, které se říká vůně. A tato vlast­nost nabývá šesti hodnot; a to: nahoru, dolů, po­divný, krásný, okouz­lu­jící a prav­divý. Fy­zi­kové jsou celkem veselí lidé, he?

No a o tom jsem udělal novou še­t­setše­de­sát­de­vítku, tak abych za­pl­nil vzniklou mezeru. A tady to je 669.12.

Jo a taky jsem trochu pohnul s člán­kem o Ma­chi­nae. Sice je to ještě pahejl, ale co, lepší než drátem do oka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz