k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Psi štěkají a karavana jde dál

18. 5. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Všem, kterým něco dlužím se omlou­vám, že ne­stí­hám, pro­tože nemám čas, dělám věci do školy a taky jsem zjis­til, že se u nás bude nějak ma­chro­vat s to­pe­ním – měnit nebo tak něco, kaž­do­pádně je to proces na po­čátku kte­rého se stě­huje spousta ná­bytku, pak vznikne ne­u­vě­ři­telné množ­ství prachu (to mě při­vádí na myš­lenku, že ma­nu­ální práce ge­ne­ruje prach, za­tímco to in­te­lek­tu­ální ge­ne­ruje prachy, ale je třeba ještě udělat ně­ko­lik vý­zkumů) a na konci se ten prach zase uklízí. Mo­men­tálně jsme ve fázi jedna.

Ale to není jediná kom­pli­kace, taky dělám ta­ko­vou vo­lo­vinku na druhý de­li­ve­ra­ble z TURů (když ne­ro­zu­míte, ne­pod­lé­hejte panice, právě jste se do­stali do kon­taktu s FE­Lác­kým ar­go­tem). Je to taková jed­no­du­chá hra na po­střeh, kterou píšu v ja­vascriptu za vy­datné pomoci SVG. A to zna­mená, že až to nějak do­mlá­tím, tak bych to tady mohl vy­sta­vit online. Aby byla taky trochu sranda, žejo.

Taky jsem si uvě­do­mil, že se zítra píše jedna zá­počtová pí­semka a teď je 22:31 a já jsem se na to ještě ne­po­dí­val. Takže: tum, tum, tum.

Mor­fion mi poslal nějaký text, na který jsem se ještě ne­po­dí­val. Není čas.

No a tak se to má v po­sled­ních dnech. Mám na­pilno a tak bych roz­hodně neměl ztrá­cet čas psaním téhle no­vinky, ale musím. Weri se ozval, že by rád nějaký veselý strip před zkouš­ko­vým. A tak tady je strip na přání: 669.181 o pádech z lan a ko­mic­kých, ale velice bo­les­ti­vých zra­ně­ních (hrají: Martin „the An­griest man who kills you all“ a Helbi „the even more an­grier man who burns you and your house“).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz