k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

První jarní aktualizace

3. 12. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po vý­padku strá­nek a dlouhé ne­ak­ti­vitě jsem zase zpátky v plné síle a plném ší­len­ství.

Série stripů šest-šest-devět číslem 669.130 uza­vírá další de­sítku; ten­to­krát s trochu po­div­nou gra­fi­kou a ab­so­lutně bez humoru (sto­t­ři­cítka trochu při­po­míná ně­které starší stripy s ku­ře­tem).

Další ve­se­lou zprá­vou je vydání nové verze mé ob­lí­bené hry Si­mu­trans, které ini­ci­o­valo vznik článku, který shr­no­val všechny pod­statné změny. Ale bo­hu­žel ve světle věcí mi­nu­lých se jeho uve­řej­nění od­dá­lilo tak daleko, že me­zi­tím, co čekal na disku na oka­mžik, kdy se zase stránky roz­je­dou, vyšla další verze. Takže aspoň hodím do stádia online ten in­kri­mi­no­vaný report Si­mu­trans verze 0.99.15 a pak budu hla­sitě kašlat a šoupat nohama, abych tak nějak ne­ná­padně za­hla­dil po­ně­kud trap­nou si­tu­aci.

Ale to je pořád málo. Dlouho jsem tu nebyl a chci toho tolik co říct. Re­spek­tive napsat. Re­spek­tive napsat na tři etapy. Přesně tak byl tvořen i nový a docela dlouhý úvod­ník Jaro číslo dvě + muž mnoha ře­me­sel, kde jsem se spíš než ně­ja­kému mo­ra­li­zo­vání a vy­ná­šení soudů nad světem & spo­leč­ností, prostě a jed­no­duše vy­ke­cá­val a vy­tru­bo­val do světa ne­za­jí­mavé po­lo­pravdy, smí­sené s lehkou dávkou op­ti­mismu.

Než odejdu úplně musím se zmínit o srazu praž­ském Saspi srazu, který se udál už za­tra­ceně dávno, ale nikdy dřív nebyla nálada nebo čas, abych se o tom zmínil. V ča­jovně Siva (mi­mo­cho­dem faj­nové místo hned na­proti mojí exstřední škole ve Štu­part­ské ulici) se nás sešlo něco pod deset skvě­lých lidí a já. A tak nějak se to vezlo od desíti k pěti… Tak to vypadá, že ani ten­to­krát o té akci ne­na­píšu nic kloud­ného. No nic, zase někdy příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz